ماده 93 قانون آیین دادرسی کیفری

بازپرس باید در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)