رای شماره 220 مورخ 1381/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 23/80

شاکی: اداره کل حقوقی شهرداری تهران

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 9 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 31 شهریور 1381

شماره دادنامه: 220

مقدمه: الف) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1229 موضوع شکایت آقای نصراله ماشاءالهی به طرفیت کمیسیون ماده 55 قانون شهرداری‌ها به خواسته ابطال رای مورخ 1377/09/23 به شرح دادنامه شماره 956 مورخ 1377/07/03 حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است.ب -1) شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1772 موضوع شکایت آقای نصراله ماشاءالهی به طرفیت شهرداری منطقه 14 تهران به خواسته ابطال رای صادره از کمیسیون ماده 55 قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره 768 مورخ 1379/06/13 حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است.ب -2) شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت5/79/1441 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای نصراله ماشاءالهی به خواسته تجدید نظر در دادنامه شماره 768 مورخ 1379/06/13 شعبه هشتم دیوان به شرح دادنامه شماره 591 مورخ 1381/05/19 با فسخ دادنامه شعبه هشتم بدوی حکم به نقض رای کمیسیون تبصره ذیل بند 20 ماده 55 قانون شهرداری و رسیدگی مجدد در کمیسیون جانشین صادر نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه دادنامه غیر قطعی شماره 768 مورخ 1379/06/13 شعبه هشتم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به شرح دادنامه قطعی شماره 591 مورخ 1381/05/19 شعبه پنج تجدیدنظر دیوان فسخ و حکم به ورود شکایت صادر شده و با این کیفیت موضوع تناقض آراء صادره از دو شعبه هشتم و نهم بدوی دیوان منتفی گردیده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به موضوع در قلمرو ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع