توهین و افتراء از طریق ارسال پیامک

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/02
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ارسال پیامک حاوی توهین و افترا، مصداق تعدد مادی جرم (توهین و افترا) بوده و مزاحمت تلفنی محسوب نمی شود

رای دادگاه بدوی

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ( 16 ) تهران علیه م.پ. فرزند ک. دایر بر: توهین + افتراء + مزاحمت تلفنی موضوع شکایت « الف.ع. م.ب. به وکالت از الف. ق.ف. و ب. ق.ف. »; با عنایت به محتویات پرونده ؛ ازجمله 1 - شکایت مطرح شده 2 - متن پیامک های موجود در پرونده 3 - اقرار متهم به ارسال پیامک های توهین آمیز و حاوی افتراء برای زوجه 4 - بی اثر بودن رفتار و گفتار تحریک آمیز شاکیه در رفع مسئولیت کیفری متهم (در فرض صحت ادعا) و با توجه به سایر قرائن و امارات، بزهکاری وی محرز است مطابق ماده 608 و 697 و 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، متهم موصوف را از بابت توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و از بابت افتراء به تحمل 91 روز حبس تعزیری و از بابت مزاحمت تلفنی به تحمل 91 روز حبس تعزیری محکوم می‌نماید.رای صادره حضوری تلقی ظرف 20 روز بعد از ابلاغ به طرفین دعوی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- محاکم عمومی تهران - قیصری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. پ. فرزند ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 9/7/93 صادر شده از شعبه --- دادگاه جزایی تهران که به موجب آن به اتهامات توهین و افتراء و مزاحمت تلفنی موضوع شکایت خانم ب. ق. و الف.ق.، به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت بابت توهین و تحمل دو فقره نودویک روز حبس تعزیری بابت هر یک از اتهامات افتراء و مزاحمت تلفنی محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه بردادنامه معترضٌ عنه از حیث احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه بابت اتهامات توهین و افتراء ایراد و اشکالی مترتب نیست و موافق موازین اصدار یافته و اینکه اعتراض موثری که نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده است دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی و اگرچه دادگاه بدوی که در دادنامه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استناد نموده تکلیف داشت که حداکثر مجازات مقرره در قانون را بابت هر یک از اتهامات مذکور تعیین و اعلام می نمود اما از آنجائی که این مرجع تکلیف و اختیار تشدید مجازات در مورداشاره شده را ندارد مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این قسمت تائید می‌نماید بدیهی است برابر ماده قانونی مذکور، مجازات اشد قابل اجرا ء می‌باشد. اما تجدیدنظرخواهی بابت اتهام مزاحمت تلفنی وارد است زیرا رفتار مجرمانه تجدیدنظرخواه ارسال پیامک ها از طریق تلفن همراه بوده نه مزاحمت تلفنی که به شرحی که در فوق آمده است بابت دو اتهام توهین و افتراء (از طریق ارسال پیامک ها) محکوم گردیده است دادگاه در این بخش به لحاظ فقدان ادله کافی، دادنامه معترض عنه را مغایر با قانون تشخیص داده و با استناد به شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه معترض عنه را نقض و بنا به مراتب و جهت مرقوم، مستندا به بند الف ماده 177 همان قانون حکم بر برائت تجدیدنظرخواه موصوف از بزه انتسابی صادر می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

نیک نژاد - تیموری

منبع
برچسب‌ها