تاثیر منشا تصرف در دعوای خلع ید

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی خلع ید، چنانچه منشا تصرفات متصرف از زمان تحقق مالکیت خواهان و با توافق و رضایت او باشد، عنصر عدوان در آن مفقود است و قرار رد دعوی صادر می‌شود.

رای دادگاه بدوی

در این پرونده ابتدا خواسته خواهان اصلی آقای ع.الف. ک. با وکالت آقای م. س. به طرفیت خواندگان آقایان ح. ج. و ر. ج. با وکالت آقای م. ح. و س. م. عبارت است از خلع ید از پلاک ثبتی.... واقع در بخش.....تهران و اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارت دادرسی وکیل خواهان در شرح دادخواست مرقوم داشته: «شش دانگ پلاک ثبتی....... واقع در بخش.........ثبت تهران به حکایت سند مالکیت پیوست در 1355/05/11 در دفترخانه...... تهران به نام موکل منتقل شده است. سپس خوانده ردیف نخست به جهت رابطه خویشاوندی با اذن اولیه خواهان به طور موقت در سال 1355 در طبقه دوم ملک موصوف سکنی گزیده و پس از مدتی علی رغم مراجعه و درخواست مکرر خواهان از تخلیه خودداری نموده است.نامبرده تا سال 1387 ساکن بوده و از سال 1387 فرزند ایشان(خوانده ردیف دوم)آن واحد را در اختیار و تصرف گرفته اند. استدعای محکومیت خواندگان به خلع ید از ملک و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس رسمی و هزینه ها و خسارات دادرسی را دارد.»خواندگان اصلی نیز دادخواستی به طرفیت خواهان اصلی به خواسته الزام وی به ایفاء تعهد دائر بر انتقال سه دانگ از پلاک ثبتی فوق الذکر با احتساب خسارات دادرسی تقدیم این دادگاه داشته است. وکیل خواهان‌های تقابل به شرح خواسته مرقوم داشته اند: « 1 - آقای ر. ج. به عنوان مالک ملک پلاک ثبتی...بخش.... تهران متضمن یکباب خانه دو طبقه که یک طبقه در تصرف موکل و طبقه دیگر در تصرف داماد ایشان (خوانده محترم) می‌باشد. موکل در سال 1354 به منظور اینکه طلبکاران خانه وی را تملک نکنند سند مالکیت ششدانگ خانه را با اعتماد کامل به دامادش (خوانده)به نام وی منتقل نموده است. 2 - همچنین موکل در سال 1354 اقدام به دریافت مبلغ 150 . 000 تومان وجه از خوانده نموده و خوانده به موجب مرقومه مورخ 28 - 12 - 1354 بر روی جلد قرآن مکتوب نموده که چنانچه موکل این مبلغ را به ایشان مسترد نماید سند مالکیت خانه را به وی منتقل خواهد نمود معذلک طی این مدت به لحاظ اعتمادی که موکل به داماد خود داشته در مورد انتقال سند ملک به نام خود اقدام ننموده تا اینکه متعاقبا طرفین توافق نموده‌اند که سه دانگ ملک مذکور در مالکیت آقای ع.الف. ک. (خوانده) و سه دانگ متعلق به ر. ج. (موکل) قرار گیرد. لیکن خوانده پس از 39 سال تصرف مالکانه موکل اکنون مدعی مالکیت مطلق ملک متنازع فیه گردیده و دعوی به خواسته خلع ید تقدیم نموده است. 3 - تقاضای استماع شهادت شهود و سپس صدور حکم بر رد دعوی واهی خوانده و الزام مشار الیه به ایفاء تعهد خود دائر بر انتقال سه دانگ از پلاک ثبتی فوق الذکر با احتساب کلیه خسارات قانونی از محضر دادگاه محترم مورد استدعاست. » دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است و با توجه به قرار رسیدگی توام مورخ 1393/10/08 هر دو دادخواست را تواما مورد رسیدگی قرار داده و سپس با توجه به تقاضای وکیل خواهان‌های تقابل به شرح متن دادخواست و جلسه دادرسی مورخ 1394/03/06 مبادرت به صدور قرار استماع گواهی گواهان نموده و مراتب به طرفین اعلام شده است. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده اولا نظر به اینکه وکیل خواهان اصلی خواسته اجرت المثل را مطابق لایحه شماره 1085 مورخ 1394/03/17 مسترد نموده است لذا دادگاه مستندا به بند ب ماده 107 ق.آ.د.م قرار رد دعوی از این حیث صادر و اعلام می‌نماید. ثانیا در خصوص خواسته دیگر خواهان اصلی دائر بر خلع ید از پلاک ثبتی صدر الذکر نظر به اینکه مالکیت خواهان اصلی بر پلاک ثبتی مورد دعوی مطابق پاسخ استعلام ثبتی موجود ثبت شده تحت شماره......مورخ 1393/07/28 محرز می‌باشد و با عنایت به اینکه خواهان‌های تقابل بر مدعای خود اقامه نکرده اند و مفاد گواهی گواهان تعرفه شده از سوی خواهان‌های تقابل مطابق مدعای آنها نمی‌باشد و ادعای آنها را ثابت نمی کند و با التفات به این که خوانده اصلی آقای ر. ج. از قریب چهل سال قبل که مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان از خواهان اصلی دریافت داشته، تاکنون مبلغ مورد اشاره را به وی مسترد و باز پرداخت نکرده است و با عنایت به اینکه اکنون خواهان اصلی با تقدیم دادخواست حاضر راضی به استدامه تصرفات خواندگان و متصرف نمی‌باشد لذا دادگاه اولا دعوی خواهان‌های تقابل را دائر بر الزام خوانده (خواهان تقابل) به انتقال سه دانگ از پلاک ثبتی مورد دعوی بلادلیل دانسته مستندا به ماده 197 حکم به رد دعوی آنها صادر و دعوی خواهان اصلی را صحیح و وارد دانسته مستندا به ماده 308 و 311 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید خواندگان اصلی و متصرف از پلاک ثبتی مورد دعوی به شماره...... واقع در بخش......تهران و نیز پرداخت مبلغ- 1/362/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ شش میلیون ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در حق خواهان اصلی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

علی مسعودی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی منسوب به آقایان ر. و ح. هردوباشهرت ج. باوکالت اقای م. ح. وخانم س. م. دربرابرآقای ع.الف. ک. باوکالت بعدی آقای م. س. دراعتراض به دادنامه شماره --- - 1394/03/19 صادره ازشعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران است آنچه مورد حکم اولیه قرارگرفته پذیرش دعوی خلع ید ازپلاک ثبتی......واقع دربخش....تهران تقدیمی از سوی تجدیدنظرخوانده فوق الذکر درمقام خواهان اصلی وصدور حکم به رددعوی معترضین باموضوع الزام خوانده به انتقال سه دانگ ازپلاک مذکور به عنوان خواندگان دعوی تقابل می‌باشد ماحصل دعاوی مطروحه وسیله طرفین متضمن این مطلب است که ملک یادشده مشتمل بردو طبقه بوده که ازسال 1355 سند آن به نام خواهان اصلی تنظیم وبه علاوه درطبقه فوقانی آن تجدیدنظرخواهان به ترتیب حدفاصل زمان تنظیم سند تاسال 1387 وبعداز آن مجال تاکنون ساکن وخواهان اصلی نیز که قرابت سببی باتجدیدنظرخواه ردیف اول داشته (داماد)درطبقه اول مقیم و افزون برآن تجدیدنظرخوانده مدعی خریداری آن ازخوانده ردیف اول درقبال فروش ملک خود درمکان دیگر وپرداخت ثمن آن به نامبرده جهت پرداخت بدهی خودولکن طرف مقابل ادعای انتقال مشروط آن به تجدیدنظرخوانده وتوافق شفاهی بعدی درتنصیف آن به سه دانگ سه دانگ به استناد گواهی شهود وهم مرقومه مورخ 1354/12/28 که اینک ایفاء تعهد آن را خواستارشده است بهرتقدیراین مرجع پس ازبررسی محتویات پرونده وملاحظه مستندات ابرازی و نیز نگرش درمبانی واستدلال بکاررفته دررای نخستین می پندارد اولا دربخش محکومیت تجدیدنظرخواهان محترم به خلع ید ازواحدتصرفی با توجه به اینکه حسب ادعای طرفین خصوصا تجدیدنظرخوانده محترم منشا تصرفات و زمان اختیارآن مربوط است به موعد تحقق مالکیت وی درسال 1355 وازآن زمان آن واحد همچنان درتصرف معترضین باقدمت حدودچهل سال می‌باشد وازآنجاکه استیلاء مذکوربنابه آنچه خواهان محترم اصلی خوددرجلسه رسیدگی مورخ 1394/03/06 بیان نموده باتوافق ورضایت شخصی او (ولوبخاطرقرابت سببی آنان)صورت پذیرفته که درآن عنصر عدوان مفقود است بدین سان منصرف ازادعای مالکانه معترضین بدان وبرغم استدامت تصرف کنونی آنان بدون اذن ازخواهان اصلی لکن به نظر ارکان دعوی منظوردروضعیت فعلی درقضیه محقق نبوده و نتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته که برخلاف آن مبانی اصداریافته مخدوش ولاجرم واجدهمراهی دراین مرحله ازدادرسی نخواهدبود وثانیا درقسمت دوم خواسته مورد حکم هرچند وکلای محترم خواهان دعوی تقابل باوصف استنادبه سندی عادی موسوم به مرقومه مورخ 1354/12/28 مندرج برروی جلد قرآن مجیدهمچنان آن را ابراز و اقامه ننموده ومضافا مدعی وجود گواهانی راجع به توافق شفاهی طرفین به تنصیف واحدها بوده وبعضا دررسیدگی قبلی مودای آنان تحصیل شده است ازطرفی به مشروط بودن انتقال سند و بدهی مبلغ یکصدوپنجاه هزارتومانی خویش به خواهان اصلی اذعان نموده‌اند مع الوصف نظربه اینکه سند مالکیت تجدیدنظرخوانده محترم به نحورسمی تنظیم یافته و پاسخ استعلام ثبتی و اصله دربرگ 25 پرونده نیز بدان صحه نهاده است ازاین روچون برابرمقررات قانون ثبتی سندی که دردفتراملاک اداره ثبت به ثبت رسیده ازارزش واعتبار وحمایت قانونی برخوردارومادامی که ازدرجه اعتبار قانونی ساقط نگردیده نشانگرمالکیت رسمی و قانونی مالک آن می‌باشد بنابراین دعوی الزام به ایفای تعهد والزام خوانده اصلی دردعوی تقابل به انتقال سه دانگ ازپلاک ثبتی معنون درفوق قبل از اثبات بلا اعتباری آن بخش ازسند رسمی مسموع نبوده و ازاین حیث هم چه ادعای تقابل ویا استنباط محکمه محترم بدایت درخورمنقصت خواهدبود بنابراین دادگاه در راستای مقررات ماده 358 ازقانون آیین دادرسی مدنی ولحاظ ماده 2 آن قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را درهردوبخش موردحکم نقض وآنگاه درقبال دعاوی اصلی و تقابل به شرح مورد اعتراض قراررد دعوی صادر و اعلام می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

علیرضا صداقتی - طاهری

منبع
برچسب‌ها