رای شماره 134 و 135 مورخ 1383/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 7/ تیر/1383

شماره دادنامه: 134-135

کلاسه پرونده: 165/83-204

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف - 1- شعبه دهم بدوی در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/483 موضوع شکایت آقای احد صبوری به طرفیت بنیاد جانبازان به خواسته اعتراض به رای مورخ 28/1/79 به شرح دادنامه 433 مورخ 5/3/81 شکایت را رد نموده است.

2- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 6/81/582 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای احد صبوری به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 433 مورخ 5/3/81 صادره از شعبه دهم بدوی به شرح دادنامه شماره 679 مورخ 20/5/81 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است.

ب -1- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1065 موضوع شکایت آقایان سیدابوالقاسم کیائی جمالی و احد صبوری به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان به خواسته مطالبه حقوق و حق سنوات به شرح دادنامه شماره 2200 مورخ 14/12/81 به لحاظ این‌که شکات کارگر محسوب می‌شوند و با توجه به ماده 157 قانون کار شکایت را قابل استماع ندانسته و قرار رد شکایت صادر نموده است. 2- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 8/82/200 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای سید ابوالقاسم کیائی و آقای احد صبوری به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 2200 مورخ 14/12/81 صادره از شعبه ششم بدوی به شرح دادنامه شماره 1066 مورخ 25/10/82 شکات را کارگر و مشمول قانون کار ندانسته و ضمن نقض رای شعبه بدوی توجه به اساسنامه بنیاد روابط استخدامی شکات را تابع مقررات داخلی و اساسنامه بنیاد مستضعفان و جانبازان اعلام داشته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به تفاوت موضوع شکایت و خواسته‌های شاکیان به شرح مندرج در دادخواست‌های تقدیمی و این‌که تفاوت مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار در خصوص مورد نیست، موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و موردی برای رسیدگی و امعان‌نظر نسبت به آن‌ها در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.

دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع