رای شماره 113 مورخ 1382/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 51/81

شاکی: آقای احسان‌الله یوسفی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 16 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 18 خرداد 1382

شماره دادنامه: 113

مقدمه: الف- شعبه 15 در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1188 موضوع شکایت آقای احسان‌الله یوسفی به طرفیت شعبه یک سازمان تامین اجتماعی کرج به خواسته برقراری بیمه بیکاری به شرح دادنامه شماره 262 مورخ 1380/03/07 حکم برد شکایت صادر نموده است.ب- شعبه 16 در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1431 موضوع شکایت آقای محمود حکیمیان به طرفیت شعبه یک سازمان تامین اجتماعی کرج به خواسته برقراری مقرر بیمه بیکاری به شرح دادنامه شماره 596 مورخ 1380/04/21 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه دادنامه‌های فوق الذکر بر اساس مستندات و محتویات خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری بشمار نمی‌رود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع