اولویت در صورت همزمانی مرور زمان تعقیب و شکایت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/11
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

اولویت در صورت همزمانی مرور زمان تعقیب و شکایت

پرسش

آیا در فرض مطرح بودن مرور زمان شکایت و تعقیب به صورت همزمان در یک پرونده، آنها قابل جمع می‌باشند؟ در غیر این صورت مقام رسیدگی کننده، تکلیف به اجرا و در اولویت قرار دادن کدام یک را دارد؟

نظر هیات عالی

جمع نشدن مرور زمان شکایت و تعقیب به صورت همزمان صرفاً در جرائم قابل گذشت صادق می‌باشد، بنابراین در اینگونه مصادیق، مرور زمان شکایت که بیانگر طرح ادعای شاکی در مهلت قانونی است اولویت دارد.

نظر اکثریت

اگر جرم مشمول مرور زمان تعقیب باشد چه شاکی مطلع از وقوع جرم باشد و چه نباشد به لحاظ مرور زمان تعقیب باید قرار موقوفی تعقیب صادر کرد. لذا در این حالت مرور زمان شکایت و تعقیب قابل جمع نیستند و مرور زمان تعقیب قابل اجراست. حال اگر جرم مشمول مرور زمان تعقیب نشده باشد ولی از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم یک سال سپری شده در این حالت جرم داخل در مرور زمان تعقیب بوده اما به جهت مرور زمان شکایت پرونده با قرار موقوفی تعقیب مختومه می‌شود که این فرض البته فقط در مورد جرائم قابل گذشت صدق می‌کند. به بیان دیگر حدوث مرور زمان شکایت و مرور زمان تعقیب صرفاً در جرائم تعزیری قابل گذشت محتمل است. در چین وضعیتی به لحاظ اینکه تعقیب در جرائم قابل گذشت با شکایت شاکی شروع می‌شود، پس تعقیب و متعاقب آن بررسی مرور زمان مستلزم اقامه صحیح شکایت شاکی در مهلت قانونی مقرر در ماده 106 قانون مجازات اسلامی است. در نتیجه بررسی مرور زمان شکایت اولویت و ارجحیت دارد.

نظر اقلیت

اولاً این تفکیک دارای هیچ اثر حقوقی نیست ثانیاً هیچ دلیلی برای ترجیح یکی بر دیگری وجود ندارد. در هر صورت قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد که اثرات حقوقی همین قرار بر آن بار می‌گردد. لذا می‌بایست نسبت به موضوع از هر دو جهت قرار موقوفی صادر شود. به عبارت دیگر قرار موقوفی به جهت شمول مرور زمان تعقیب و شکایت صادر شود.

منبع
برچسب‌ها