نظریه مشورتی شماره 7/96/306 مورخ 1396/02/11

تاریخ نظریه: 1396/02/11
شماره نظریه: 7/96/306
شماره پرونده: 69-861/1-011

استعلام:

با توجه به الزامات مذکور در مواد 300- 342- 359- 361- 396 قانون آئین دادرسی کیفری 92 ه- ش چنانچه دادگاه دادستان یا نماینده وی را به جلسه دادرسی دادگاه کیفری یک دعوت نکند یا دعوت بکند ولی نتیجه ابلاغ دعوت نامه به دادستان یا دفترش در پرونده معلوم نباشد و دادگاه استحضار دادستان را از جلسه دادرسی احراز ننماید و دادستان هم خود رأساً به جهت عدم اطلاع از زمان دادرسی ناشی از دعوت نشدن و یا عدم استحضار در جلسه حضور نیابد آیا دادگاه می‌تواند با استناد به ذیل ماده 3000 قانون مذکور حضور دادستان را لازم نداند و رسیدگی کند و آیا رسیدگی و صدور حکم اعتبار خواهد داشت.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در خصوص جلسات رسیدگی دادگاه کیفری یک، با توجه به قسمت اخیر ماده 300 قانون یاد شده، حضور دادستان یا نماینده وی در تمامی جلسات دادرسی در این دادگاه الزامی بوده و لذا در این دادگاه، دعوت از دادستان برای شرکت در جلسات ضروری است و رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه کیفری یک بدون دعوت از دادستان فاقد وجاهت قانونی است.

منبع