ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و کلیه سرنشینان انواع خودروهای در حال حرکت در کلیه راهها و همچنین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترک‌ نشینان هر نوع موتورسیکلت اجباری است. با متخلفان برابر جریمه پیش‌ بینی‌ شده در جدول جرائم رانندگی برخورد می‌شود.
تبصره - کلیه رانندگان خودروهایی که تاکنون برای سرنشینان خود کمربند ایمنی نصب ننموده‌ اند موظفند ظرف شش‌ ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به نصب کمربند ایمنی استاندارد در خودروهای خود اقدام نمایند. اعمال مقررات مندرج در این ماده نسبت به خودروهای فاقد کمربند منوط به انقضاء این مهلت می‌ باشد.