خسارت مازاد بر دیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/02/05
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد

موضوع

خسارت مازاد بر دیه

پرسش

چگونگی تبادل نظر در خصوص خسارت مازاد بر دیه.

نظر هیئت عالی

نه تنها صراحتاً و یا به‌طور ضمنی دلیلی بر نسخ مواد 1، 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی وجود ندارد که اساساً با توجه به اطلاق و عموم ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، تجویز شده و قبل از تصویب قانون مذکور رأی شماره 6 مورخ 1375/4/5هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان کشور، (اصراری) مشعر بر اعتبار مواد مذکور قانون مسئولیت مدنی، صادر شده و متضمن بر تجویز مطالبه ضرر و زیان مازاد بر دیه است.

نظر اتفاقی

نظر اول: اگر مواد 1، 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی پابرجا باشد، می‌توان به استناد آن خسارت مازاد بر دیه را نیز قابل وصول دانست.
نظر دوم: اگر مخارج بیمارستان مصدوم بیش از میزان دیه باشد، یا این‌که دوشیزه‌ای به علت جراحت صورت برای ازدواج مشکل پیدا کند، در این موارد استحقاق خسارت مازاد بر دیه به لحاظ عقلی احراز می‌گردد؛ اگرچه تاکنون رأیی در این خصوص صادر نشده است

منبع
برچسب‌ها