نظریه مشورتی شماره 7/99/1328 مورخ 1399/09/24

تاریخ نظریه: 1399/09/24
شماره نظریه: 7/99/1328
شماره پرونده: 99-186/1-1328 ک

استعلام:

در سال 1383 در خصوص اتهام متهم به قتل عمدی توسط شعبه اول عمومی و به استناد بند «الف» ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 رأی بر برائت و به پرداخت دیه مقتول از بیت‌المال صادر می‌شود آیا در صورت کشف دلیل جدید علیه متهم، امکان تجویز تعقیب مجدد وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، دادگاه صالح جهت تجویز تعقیب مجدد، دادگاه کیفری دو به عنوان جانشین شعبه اول عمومی است یا دادگاه کیفری یک؟ انجام تحقیقات مقدماتی پس از تجویز تعقیب مجدد متهم بر عهده دادسرای است یا دادگاه صادر کننده تجویز تعقیب مجدد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام که پس از رسیدگی ماهوی نسبت به دعوای کیفری در دادگاه عمومی سابق، حکم بر برائت متهم صادر و قطعی شده است و دیه مقتول نیز از بیت‌المال پرداخت شده و سپس دلایل جدید علیه متهم (دایر بر اثبات بزهکاری وی) کشف گردیده است؛ موضوع از شمول مقررات ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ناظر بر «قرار منع تعقیب» است خارج بوده و در صورت وجود شرایط قانونی مطابق ماده 477 قانون مذکور اقدام می‌شود.

منبع