نظریه مشورتی شماره 7/98/687 مورخ 1398/08/29

تاریخ نظریه: 1398/08/29
شماره نظریه: 7/98/687
شماره پرونده: ح 786-721-89

استعلام:

س: الف-مطابق صدر ماده 325 قانون آئین دادرسی مدنی قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض تجدیدنظر و فرجام خواهی نمی‌باشد چنانچه پس از صدور دستور موقت اعتراضی مطرح گردد آیا اعتراض مطروحه قابل رسیدگی و عدول از دستور موقت در دادگاه بدوی می‌باشد یا خیر ؟
ب-با توجه به اینکه اجرای دستور موقت با تایید رئیس حوزه قضایی بوده آیا عدول نیز منوط به تایید رئیس حوزه قضایی است یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- دستور موقت، یک دستور قضایی صرف نیست که در هر حال قابل عدول باشد؛ بلکه در قالب قرار صادر می‌شود و برابر ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 ولو به طور غیرمستقل قابل اعتراض می‌باشد و موارد رفع اثر از آن نیز در قانون معین شده است. تبصره 2 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری موید این نظر است.
2- با توجه به پاسخ سوال 1، پاسخ به این سوال منتفی است./

منبع