نظریه مشورتی شماره 7/93/0861 مورخ 1393/04/15

تاریخ نظریه: 1393/04/15
شماره نظریه: 7/93/0861
شماره پرونده: 0468-1/168-93

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف- اعضاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجرای مأموریت های مقرر در مواد 2 الی 5 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سال 1361 و بند 2 ماده 6 قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب 1362 و مصوبه شماره 529 شورای عالی امنیت ملی راجع به حفاظت از هواپیماهای غیر نظامی به عنوان ضابط انجام وظیفه می نمایند.
ب- مأمورین وزارت اطلاعات مطابق بند ب ماده 124 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اسلامی ایران مصوب 1383 در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضائیه اقدامات لازم را به عمل می آورند.
2- واژه جرم در صدر ماده 45 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 اعم از جرائمی است که جنبه عمومی دارد و یا صرفاً از جمله جرائم قابل گذشت باشد. بدیهی است که تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت وفق ماده 12 قانون فوق الذکر فقط با شکایت شاکی امکان پذیر است و به موجب ماده 37 قانون مزبور نیز ضابطین موظفند شکایت شاکی (شفاهی یا کتبی) را همه وقت قبول نمایند و شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی برسد. بنابراین در جرائم مشهودی که از جمله جرائم قابل گذشت است، مداخله ضابطان منوط به وجود شاکی خصوصی می‌باشد.

منبع