ملاک احراز درمهلت بودن فرجام خواهی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ثبت دادخواست فرجام خواهی در دفتر دادگاه صادر کننده رای فرجامخواسته، ابتدای فرجام خواهی محسوب می‌شود؛ بنابراین تقدیم دادخواست به مرجع دیگر حتی دادگاه صادر کننده دادنامه نخستین، موثر در مقام نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 1391/11/02 خانم س. ی. به طرفیت همسرش آقای ب. ش.ز. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ محکومیت خوانده به 5 سال حبس به اتهام فروش مواد مخدر تقدیم که در شعبه اول دادگاه حقوقی خانواده شهرستان ماکو ثبت و دادگاه پس از رسیدگی های لازم سرانجام به موجب دادنامه شماره --- - 1392/10/11 حکم بر اجبار زوج به طلاق زوجه با شرایط مصرح در آن صادر نموده است پس از ابلاغ رای صادره وکیل زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/02/17 اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحاتی تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1393/03/24 بوکیل زوج که طبق وکالتنامه دارای حق اقدام درمرحله فرجامی بوده به نحو قانونی ابلاغ گردیده و نامبرده با تقدیم دادخواست که در تاریخ 1393/04/16 در دفتر دادگاه صادرکننده رای فرجامخواسته به ثبت رسیده نسبت به آن فرجامخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوانعالی کشور و ارجاع آن به این شعبه دیوان هیات شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/09/10 با استدلال منعکس در آن دادخواست فرجامی وکیل فرجامخواه را به لحاظ تقدیم آن در خارج از مهلت قانونی قابل استماع و رسیدگی در دیوان ندانسته و به دادگاه محترم صادر کننده رای فرجامخواسته اعاده نموده تا در اجرای ماده 383 قانون آیین دادرسی مدنی به تکلیف قانونی خود عمل نماید در این مرحله از دادرسی شعبه هفدهم محترم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی وارد رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/10/13 با توجه به تاریخ ابلاغ دادنامه فرجامخواسته ( 1393/03/24 ) و تاریخ تقدیم دادخواست فرجامی ( 1393/04/16 ) فرجامخواهی فرجامخواه را خارج از موعد قانونی تشخیص و مستندا به ماده 383 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست فرجامی فرجامخواه را صادر نموده است. دادنامه اخیرالصدور در تاریخ 1393/11/14 بوکیل فرجامخواه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1393/11/30 نسبت به آن اعتراض و اعلام شکایت نموده که پس از وصول پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست اعتراضیه به هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض و اعلام شکایت آقای ج. ت.ز.ت. به وکالت از طرف آقای ب. ش.ز. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/10/13 شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مشعر بر قرار رد دادخواست فرجامی فرجامخواه نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/02/17 صادره از همان دادگاه به لحاظ تقدیم آن در خارج در مهلت قانونی وارد نبوده و توجیه قانونی ندارد زیرا به دلالت محتویات پرونده دادنامه فرجامخواسته در تاریخ 1393/03/24 بوکیل فرجامخواه که در مرحله تجدیدنظر دخالت و شرکت داشته و حسب مندرجات وکالتنامه پیوست پرونده دارای حق اقدام در مرحله فرجامی بوده است به نحو قانونی ابلاغ گردیده و دادخواست فرجامی تقدیمی از طرف نامبرده در تاریخ 1393/04/16 در دفتر دادگاه صادر کننده رای فرجامخواسته که طبق ماده 379 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع قانونی تقدیم دادخواست فرجامی بوده و ثبت دادخواست در این مرجع ابتدای فرجامخواهی محسوب و ملاک قانونی در احتساب مهلت فرجامی خواهد بود به ثبت رسیده که خارج از مهلت قانونی مقرر درماده 397 همان قانون می‌باشد و تقدیم دادخواست فرجامی بمرجع دیگر حتی به دادگاه صادر کننده دادنامه نخستین موثر در مقام نمی‌باشد بنابراین و به لحاظ ثبوت خارج از موعد بودن دادخواست فرجامی فرجامخواه دادنامه معترض عنه وفق موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل معترض به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد و موجبات فسخ آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد اعتراض مطروحه مستندا به قسمت اخیر ماده 383 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه تایید و استوار میگردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون

حسن عباسیان - مسعو کریم پور نطنزی - سیروس کیقبادی

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها