رای شماره 172 مورخ 1383/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 271/83

شاکی:رئیس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع:نقض رای صادره در پرونده کلاسه‌ت8/81/869 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 4 مرداد 1383

شماره دادنامه: 172

مقدمه: رئیس شعبه هستم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، حسب محتویات پرونده شخصی به نام قاسم نوروزی به عنوان کارگر در تاریخ 7/3/79 شکایتی به اداره کار تسلیم ومدعی شده که در شیرینی‌سرای اریس واقع در اکباتان مشغول کار بوده اخراج شده است و ضمناً کارفرمای خود را آقایان احسان عرب و سیدعلی میرباقری معرفی و تقاضای رسیدگی کرده است. اداره کار از طرفین دعوت کرده و دعوتنامه کارفرما بمحل مغازه ابلاغ قانونی شده که در تاریخ مزبور مغازه در اجاره شخص دیگری بوده است به همین جهت کسی به عنوان کارفرما در جلسه هیات تشخیص حاضر نشده و هیات تشخیص مزایای سابقه کار و میزان دستمزد و غیره همه را بر اساس اظهارات کارگر محاسبه و عنوان داشته کارفرمای موصوف مکلف به پرداخت 9036477 ریال در وجه شاکی نامبرده و تسویه حساب با وی می‌باشد. سپس آقای سیدعلی میرباقری به رای هیات تشخیص در تاریخ28/4/79 اعتراض کرده و اظهار داشته مغازه موصوف به صورت استیجاری در اختیار شخصی به نام آقای احسان عرب ومحمود عرب بوده است که مدت اجاره آنان به اتمام رسیده و الان شخص دیگری در مغازه مشغول فعالیت می‌باشد. در اثر اعتراض آقای میرباقری جلسه هیات حل اختلاف در تاریخ 21/6/79 تشکیل و پس از استماع اظهارات طرفین موضوع به بازرسی ارجاع گردیده است و سپس در جلسه مورخ 18/7/79 جلسه هیات حل اختلاف مجدداً تشکیل و با استناد به گزارش مورخ 18/7/79 عضو تحقیق دلائل اعتراض آقای میرباقری مورد قبول واقع نشده و رای هیات تشخیص عیناً تایید گردیده است بعد از قطعیت رای اداره کار آقای میرباقری شکایت اعتراضیه خود را از رای هیات حل اختلاف طی پرونده کلاسه 13/79/1439 در شعبه 13 دیوان عدالت اداری مطرح و بر اساس رای صادره از شعبه مزبور به شماره دادنامه 1164 مورخ 16/6/81 شکایت وی رد شده و رای بدوی در مرحله تجدیدنظر عیناً تایید و استوار گردیده است. پس از ابلاغ دادنامه قطعی به آقای میرباقری نامبرده با مراجعه به شعبه تجدیدنظر و عنوان کردن دلائل خود تقاضای اعمال تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری را کرده است که حسب وظیفه مجدداً پرونده بدوی و سوابق استنادی از مراجع مربوطه مطالبه و بررسی تمام سوابق به شرح زیر اظهار نظر می‌گردد. نظر به اینکه رای شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت به استناد اینکه در بازرسی اداره کار، کارفرما آقای میرباقری گزارش و تایید گردیده است. رای به رد شکایت وی تایید شده در حالی که هیچگونه گزارشی از عضو تحقیق در پرونده اداره کار وجود ندارد. بناء علیهذا به نظر می‌رسد رای هیات حل اختلاف اداره کار بدون تحقیق و بررسی کافی اصدار یافته و آراء صادره از دیوان عدالت اداری نیز به لحاظ اینکه گزارش تحقیق ارائه نشده از استحکام کافی برخوردار نیست. بنا به مراتب با اعمال تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری موافقت می‌شود و تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به مشروحه مورخ 11/4/83 آقای رئیس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و سایر محتویات پرونده و اینکه در باب وضعیت کارگاه و کیفیت نقل و انتقال آن بر اساس توافق فی‌مابین و سایر امور مرتبط با آن رسیدگی و تحقیق کافی به عمل نیامده است، بنابراین با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره 7 مورخ 10/1/82 در پرونده کلاسه ت8/81/869 شعبه هشتم تجدیدنظر دادنامه مذکور مستنداً به تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه سوم تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع