نظریه مشورتی شماره 7/92/1871 مورخ 1392/09/26

تاریخ نظریه: 1392/09/26
شماره نظریه: 7/92/1871
شماره پرونده: 92-142-1344

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بخشیدن یا تخفیف وجوهی که شهرداری باید طبق مقررات بابت عوارض و غیره اخذ نماید اختلاس محسوب نمیشود و مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیست؛ زیرا هر چند در این ماده به مطالبات هم اشاره شده است؛ لکن نگرفتن وجوه (بخشیدن) را نمیتوان برداشت یا تصاحب به نفع خود یا دیگری که رکن تشکیلدهنده جرم است، تلقی نمود و تفسیر موسع و به ضرر متهم نیز جایز نیست.

منبع