ماده 388 قانون مدنی

اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)