رای شماره 24 مورخ 1400/01/21 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده: ه- ع/9901676

شماره دادنامه: 140009970906010024

تاریخ: 21/1/1400

شاکی: جلیل دلدار فرزند رحمان علی

طرف شکایت: هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 9 قانون حمایت از حقوق معلولان (آموزش عالی رایگان افراد دارای معلولیت نیازمند)

شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند 5 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 9 قانون حمایت از حقوق معلولان (آموزش عالی رایگان افراد دارای معلولیت نیازمند) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند 5 ماده یک: فرد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط: فردی که بر اساس آزمون وُسع مبتنی بر سامانه بانک اطلاعات رفاه ایرانیان در هفت دهک اول قرار گرفته و دارای معلولیت متوسط، شدید و خیلی شدید موضوع بند (4) ماده (1) این آیین‌نامه است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: نامبرده اظهار داشته ماده مورد درخواست ابطال مخالف ماده 9 قانون جامع حمایت از حقوق معلولین و افراد دارای معلولیت نیازمند می‌باشد زیرا در ماده مرقوم قانونگذار تحصیل و آموزش عالی را برای معلولین رایگان اعلام کرده است درحالی که در آیین‌نامه موضوع شکایت این امتیاز محدود به گروه خاص شده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت طی لایحه شماره 99-1676-2 مورخ 29/10/99 اظهار داشته: آیین‌نامه موضوع شکایت پس از جلب نظر اعضاء پیش بینی شده در قانون حمایت از معلولان و در چارچوب اختیارات قانونی تصویب شده. سطح بندی ارائه خدمات به معلولان براساس غربالگری اجتماعی و آزمون وُسع و نیازمندیابی فعال و مبتنی بر دستمزد و درآمد افراد و خانواده ها در قوانین از جمله ماده 81 از قانون برنامه ششم توسعه و تبصره 1 ماده 57 از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مورد حکم قرار گرفتند لذا تصویب آیین‌نامه و ماده 9 آن کاملاً در راستای اجرای قانون و در محدوده اختیارات بوده و تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.

نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً تصویب آیین‌نامه موضوع شکایت از اختیارات قانونی پیش بینی شده در تبصره ماده 9 قانون حمایت از معلولین بوده. ثانیاً تقسیم بندی جامعه هدف (معلولین)به دهکهای مختلف و اختصاص کمک های مالی پیش بینی شده در ماده مرقوم براساس تجویز تبصره 1 ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه که اجرای کمکهای مالی و معیشتی به افراد نیازمند در ماده مرقوم را نیازمند غربالگری اجتماعی و آزمون وُسع دانسته است لذا اقدامات طرف شکایت در چهارچوب قانون و اختیار صورت گرفته و عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: حسن امجدی

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بند 5 ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 9 قانون حمایت از حقوق معلولان از این جهت که با تعیین شرایط برای حمایت از معلولان حکم ماده 9 قانون مذکور را محدود نموده است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به اینکه در ماده 9 مرقوم معلولان نیازمند واجد شرایط مورد حمایت قرار گرفته اند و نیز از طرفی به چنین تبصره ذیل آن ماده به هیات وزیران با طی تشریفاتی می‌رسد. وضع آیین‌نامه اجرایی قرار گرفته و آن هیات با توجه به اختیارات قانونی با رعایت تشریفات برای تعیین مصادیق معلولان نیازمند واجد شرایط وضع مقرره نموده است ضمن اینکه قوانین دیگر از جمله ماده 81 قانون برنامه ششم توسعه و نیز تبصره یک جزء 4 بند (الف) ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه نیز موید همین اختیار است در نتیجه در مجموع مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد لذا رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. این رای وفق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی ده تن از قضات محترم دیوان عدالت اداری یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

عناوین و برچسب‌ها