مطالبه خسارت به دلیل نقص در اجرای قرارداد

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت وجود نواقص در اجرای قرارداد و اشکالات مربوط به عدم تطبیق ایفاء تعهد با قرارداد از سوی متعهد، طرح دعوای مطالبه خسارت صحیح نیست و بایستی دعوای الزام به انجام تعهد مطرح شود و الا قرا رد دعوای مذکور صادرمی گردد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/10/20

رای دادگاه

در خصوص دادخواست پیوستی دائر به مطالبه مبلغ 140/000/000 ریال توام با خسارت دادرسی به استناد نظریه کارشناس تامین دلیل نظر به اینکه ایراد موثری از ناحیه خواندگان صورت نگرفته و مستندات پرونده حکایت از تقصیر خواندگان در به کار بردن لوازم معیوب و ناسالم است در نتیجه با استناد به مواد 10 - 219 و 331 ق.م و مواد 515 و 519 ق.آ.د.م خواندگان را به صورت مساوی به پرداخت مبلغ 4/930/000 ریال خسارت دادرسی و پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال از بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران

علی خرمی زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع. س. و ح. ش. با وکالت آقای غ. خ. به طرفیت آقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 20/10/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان‌ها به پرداخت مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال خسارت ناشی از نواقص اجرایی و اشکالات مربوط به عدم تطبیق مصالح به کار رفته با قرارداد طبق نظریه کارشناسی تامین دلیل، تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که برابر مقررات با فرض صحت مراتب، متعهد به ایفای تعهد ملزم می‌شود دعوی به کیفیت مطروحه قابل پذیرش نبود، لذا مطابق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهت مذکور قرار رد دعوی نخستین صادر می‌شود، رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حسین حمیدی راد - محمود عاشورخانی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها