مرجع صالح در فرض تعدد محل اقامت خواندگان

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با توجه به اختیار خواهان در مراجعه به دادگاه‌های هر یک از حوزه های قضایی در فرض تعدد محل اقامت خواندگان؛ دادگاه محل اقامت هریک از خواندگان صلاحیت رسیدگی نسبت به سایر خواندگان را نیز دارد.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای س. ح.ن. دادخواستی علیه خواندگان س. ح.ن. و غیره مبنی بر مطالبه وجه چک و خسارات وارده به دادگاه کرمان تقدیم نموده است که رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی کرمان محول گردیده و این دادگاه نیز پس از رسیدگی های لازم سرانجام به موجب دادنامه مورخ 1393/10/16 نسبت به دو تن از خواندگان حکم محکومیت صادر نموده و چون دو تن دیگر از خواندگان ساکن شیراز بوده اند با توجه به محل اقامت ایشان قرار عدم صلاحیت بشایستگی دادگاه عمومی شهرستان شیراز صادر کرده است (صفحه 13 ) که پس از ارسال پرونده رسیدگی به شعبه چهارم آن دادگاه ارجاع گردیده و سپس طبق دادنامه مورخ 1394/01/15 با توجه به ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع در صلاحیت دادگاه کرمان تشخیص گردیده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کرمان صادر و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید عباس بلادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص حدوث اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص حدوث اختلاف در صلاحیت بین شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی کرمان و شعبه چهارم دادگاه عمومی شیراز نظر به اینکه دادخواست ابتدائا به دادگاه کرمان تقدیم گردیده و این دادگاه وارد رسیدگی شده و نسبت به بعضی از خواندگان رای مقتضی نیز صادر نموده است بنابراین با عنایت به ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی موجبی جهت صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه کرمان وجود نداشته و با تایید نظر دادگاه محترم عمومی شیراز به شایستگی رسیدگی دادگاه محترم عمومی کرمان حل اختلاف در صلاحیت به عمل می آید.

رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

سید عباس بلادی - غلامحسین حیدری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها