درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل عسر و حرج

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف جدا زندگی کردن زوجین بدون اینکه علت جدائی مشخص گردد دلیل عسروحرج نیست؛ بنابراین درخواست طلاق از سوی زوجه به این دلیل پذیرفته نمی شود.

رای خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 1392/06/10 خانم م. و.پ. دادخواستی به طرفیت آقای ن. م و د. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به علت ترک زندگی خانوادگی تقدیم دادگاه عمومی ماسال نموده و توضیح می دهد اینجانب طبق سند ازدواج پیوستی همسر شرعی و قانونی خوانده هستم (تاریخ وقوع عقد 1351/02/29 ) ثمره زندگی مشترک ما چهارفرزند رشید است قریب نه سال است جدای از هم زندگی می کنیم و مرا سرپرستی نمی کند و نفقه ام را نمی دهد و اهل محل واقف هستند و به علت عدم توجه شوهرم زندگیم از هم پاشیده و در عسرو حرج کامل هستم هزینه زندگی را بستگان می دهند و ضمن درخواست تحقیق از گواهان با عدم ادعا نسبت به مهریه تقاضای صدور حکم طلاق دارم متعاقب ارسال پرونده به شورای حل اختلاف و عدم توفیق شورا در جهت صلح و سازش طرفین پرونده به دادگستری ماسال اعاده و رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع گردیده است خوانده طی لایحه ای اعلام داشته علیرغم تجویز ازدواج مجدد از سوی دادگاه به لحاظ علاقمندی به همسرم تن به ازدواج مجدد نداده ام و به هیچ عنوان حاضر به طلاق وی نیستم خواهان اعلام داشته مهریه را می بخشد در حالی که من مهریه وی را پرداخته ام لذا درخواست رد دعوی وی را نموده است زوجه در جلسه مورخ 1392/12/18 اظهار داشته شوهرم 9 سال است مرا ترک کرده و با اجازه دادگاه ازدواج کرده است در عسر و حرج هستم و شوهرم تخلف از شرط کرده کلیه حقوق مالی خود را در قبال طلاق خلع بذل می نمایم اعم از مهریه و اجرت المثل و نفقه معوقه حال و آینده و تنصیف اموال و تقاضای طلاق دارم فرزندانم بزرگ بوده ودر خارج زندگی می کنند یکی از آنها در رشت هست دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر و در تاریخ 1393/03/01 از شهود خواهان به اسامی ا. ا. و ب.ز ا. و ب. و.استماع شهادت شده و همگی به نفع خواهان شهادت داده و مراتب ترک زندگی زوج و عدم نفقه به همسرش را تایید نموده‌اند دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و داور منتخب زوجه نظر کتبی خودرا مبنی بر اینکه چون سالیان زیادی است زوجین جدای از هم زندگی می کنند بنده نظر خود را به جدائی اعلام می دارم و تنها راهکار طلاق است ص 48 و نظر به عدم معرفی داور از سوی زوج دادگاه اقدام به انتخاب داور نموده و داور مزبور عدم توفیق خود را علیرغم تشکیل جلسات با زوجین در اصلاح ذات البین اعلام داشته ص 65 پزشکی قانونی نتیجه آزمایش بارداری از خانم م. و.پ. منفی اعلام کرده است (متولد 1333 ه-. ش) دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/31 در خصوص دعوی خانم م. و.پ. فرزند ج. به طرفیت آقای ن. م.د. فرزند خ. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای طلاق به علت ترک زندگی پس از احراز رابطه زوجیت دائم فیمابین طرفین به دلالت سند نکاحیه با عنایت به اظهارات طرفین و ملاحظه لوایح تقدیمی و اظهارات شهود که همگی به نفع خواهان شهادت داده اند و اینکه مساعی دادگاه و داوران در ترغیب زوجین به ادامه زندگی مشترک موثر نبوده و خواهان اعلام داشته کلیه حقوق مالی خود را اعم از مهریه ونفقه و اجرت المثل را در قبال طلاق بذل می‌نماید و زوجه برحسب گواهی پزشکی باردار نمی‌باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و گواهی عدم امکان سازش صادر می‌نماید و به زوجه اجازه می دهد با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی خود را مطلقه نماید آقای ن. م.د. از رای فوق الذکر تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان برابر دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/27 تجدیدنظرخواهی آقای ن. م.د. به طرفیت خانم م. و.پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/31 شعبه اول دادگاه عمومی ماسال را نظر به اینکه طبق دلائل موجود در پرونده ازجمله شهادت شهود و احراز عسروحرج صادر شده و تجدیدنظر خوانده جهت رهائی از وضعیت مشقّت بارش حاضر شده تمام حقوق مالی خود را بذل نماید وارد ندانسته و با اصلاح گواهی عدم امکان سازش به الزام زوج به طلاق زوجه که در حکم بائن است و تصریح به نمایندگی سردفتر در صورت امتناع از حضور در دفترخانه برای اجرای صیغه طلاق با اصلاح به کیفیت مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته را با رد اعتراض تایید نموده است در این مرحله زوج از دادنامه اخیرالذکر فرجام خواهی نموده و در لایحه ای که در سه برگ تنظیم شده دلائل خود را جهت فرجام خواهی برشمرده که مورد توجه قرار خواهد گرفت پرونده پس از طی مراحل قانونی به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خواسته مآلا مخدوش و دارای ایراد می‌باشد زیرا حسب محتویات پرونده مدرک قابل توجهی بر سوء رفتار زوج و یا ایراد ضرب و شتم ازناحیه وی به حدی که ادامه زندگی مشترک را برای زوجه غیرقابل تحمل کرده باشد اقامه نگردیده است و مودای شهادت شهود با توجه به نحوه اظهارات آنان و مفاد احکام تمکین صادره علیه زوجه، کافی برای اثبات ادعا نمی‌باشد و صرف جدا زندگی کردن زوجین بدون اینکه علت جدائی مشخص گردد دلیل عسروحرج نمی‌باشد و در خصوص بذل مهریه در قبال طلاق هم به ادعای زوج مبنی بر اینکه زوجه قبلا مهریه را دریافت کرده است رسیدگی نشده است و راجع به بذل نفقات گذشته و اجرت المثل و غیره نیز استحقاق زوجه به نفقه و اجرت المثل مشخص نگردیده است و در اینخصوص هم بررسی لازم به عمل نیامده است بنا به مراتب در وضعیت حاضر رای صادره قابلیت تایید را ندارد و نقض می‌گردد و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کننده رای منقوض محول تا با رسیدگی همه جانبه رای مقتضی صادر فرمایند.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

یعقوب انصاری - موسی جعفری

عناوین و برچسب‌ها