مطالبه خسارت توقف اتوبوس در تعمیرگاه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: خسارت توقف (خواب) اتوبوس، به علت تعلل در تعمیرات از سوی نمایندگی، قابل مطالبه است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای الف. ب.ب. به طرفیت خوانده شرکت سهامی خاص گ. مبنی بر مطالبه وجوه هزینه‌های قطعات و تعمیرات و خواب اتوبوس به مبلغ کل 106/000/000 ریال و هزینه دادرسی با توجه به محتویات و اوراق پرونده و وجود اصول سفته‌های مستند دعوی و نیز نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر تعیین خسارت تعمیرات و خواب اتوبوس به مبلغ 106/000/000 ریال در ید خواهان که دلیل مدیونیت خوانده بوده و مفاد دادخواست و اظهارات خواهان به شرح صورت‌ جلسه مورخ 1393/10/17 و برگ گارانتی خودرو و به شماره... مورخ 1390/01/17 و اینکه تعمیرات در زمان تعمیرات گارانتی و به وسیله شرکت انجام یافته و معطل نمودن تعمیرات و تعلل در تعمیر که منجر به طولانی شدن تعمیرات به مدت 39 روز گردیده است. عدم حضور و دفاع خوانده علیرغم ابلاغ وقت دادرسی به وی دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و شش میلیون ریال اصل خواسته و هزینه دادرسی و در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - جعفر گلدار

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت گ. با وکالت آقای م. ر.ه. به طرفیت آقای الف. ب.ب. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/21 صادره از شعبه --- دادگاه محترم حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یکصد و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته (وجوه هزینه‌های قطعات و تعمیرات و خواب اتوبوس) و پرداخت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است، دادگاه با عنایت به نظریه کارشناس و کارت تعمیرات نمایندگی شرکت گواه که دلالت بر معطلی خودرو در نمایندگی دارد و این قسمت مورد ایراد تجدیدنظرخواه نیز قرار نگرفته است و ضمن ذکر اینکه قید کلمه سفته در دادنامه بدوی سهوی بوده و در دستنویس رای بدوی کلمه فاکتور آمده است فلذا با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده، تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و رای صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است، فلذا به استناد مواد 309 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده تایید و استوار می‌نماید. این رای حضوری و قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها