خریدوفروش و توزیع تجهیزات دریافت از ماهواره

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مرجع صالح رسیدگی به بزه خریدوفروش و توزیع تجهیزات دریافت از ماهواره، دادگاه انقلاب می‌باشد.

رای خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 14/09/92 مامورین پلیس اطلاعات و امنیت اصفهان با اخذ حکم قضایی از انبارهای متهم آقای م. فرزند... مقدار قابل توجهی وسایل تجهیزات دریافت از ماهواره از قبیل 38 عدد رسیور - 320 عدد الانبی و پانصد عدد یوج کشف و متهم به اتهام توزیع و خریدوفروش وسایل مزبور تحت پیگرد قرارگرفته و به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان معرفی می‌شود که پرونده به شعبه اول دادیاری دادسرای مزبور ارجاع مورد رسیدگی قرارگرفته و با صدور کیفرخواست به شعبه --- دادگاه عمومی شهرستان مذکور ارجاع می‌گردد. شعبه مذکور پس از انجام یک سری تحقیقات به موجب قرار شماره --- - 11/02/93 ضمن نفی صلاحیت خویش به اعتبار شایستگی دادگاه انقلاب اصفهان اعلام نظر پرونده را به آن مرجع ارسال می کند و شعبه سوم دادگاه انقلاب نیز به موجب قرار شماره --- - 28/02/93 مستندا به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 92 با اعلام عدم صلاحیت خویش به صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی اصفهان اعلام نظر و بدون ارسال پرونده به دیوان عالی کشور مستقیما به آن مرجع ارسال می کند که شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز اداره تعزیرات حکومتی صلاحیت خود را نپذیرفته و به صلاحیت دادگاه انقلاب اظهارنظر و پرونده را در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که به این شعبه ارجاع و متن قرارهای صادره از مراجع قضایی و مرجع غیر قضایی فوق الذکر هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده، چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف حادث شده در صلاحیت بین دادگاه عمومی جزایی و دادگاه انقلاب و اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اصفهان به شرحی که در قرارهای صادرشده از مراجع مذکور بازتاب یافته است صرف نظر از این که دادگاه انقلاب پس از صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی موظف بوده است که پرونده را در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دیوان عالی کشور ارسال کند و لکن مستقیما به آن اداره ارسال داشته است و با توجه به این که با استناد به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 رسیدگی به قاچاق کالا ممنوع به طور مطلق در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و با توجه به تبصره 4 ماده 22 قانون اخیرالذکر تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیرمجاز از مصادیق کالاهای ممنوع احصاء شده است و به استناد ماده 77 قانون فوق، بند ب ماده 9 قانون تجهیزات دریافت از ماهواره نیز از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسخ شده است، بنابراین تصمیمات اتخاذشده از ناحیه دادگاه عمومی جزایی و اداره تعزیرات حکومتی اصفهان موجه است و با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان حل اختلاف می‌نماید.

اعضای معاون شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور

حیدری - خسروی

منبع
برچسب‌ها