نظریه مشورتی شماره 7/1402/98 مورخ 1402/02/30

تاریخ نظریه: 1402/02/30
شماره نظریه: 7/1402/98
شماره پرونده: 1402-186/2-98ک

استعلام:

طبق تبصره 2 الحاقی ماده 62 قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده 9 کاهش مجازات‌های حبس‌های تعزیری «مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو یا درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات‌های حبس قابل اعمال است». حال ابهام در این است که با توجه به متن مذکور در خصوص استفاده از کلمه «حبس‌های تعزیری» منظور قانونگذار مجازات قانونی است یا قضایی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به عبارت «جرایم تعزیری...» در صدر ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و سیاق تبصره 2 الحاقی مصوب 1399 به آن، منظور از حبس‌های تعزیری درجه دو، سه و چهار در این تبصره، مجازات قانونی جرایم ارتکابی است نه مجازات قضایی مندرج در دادنامه؛ لکن در عبارت «پس از گذراندن یک چهارم مجازات‌های حبس» که در انتهای این تبصره آمده است منظور سپری‌نمودن یک چهارم مجازات حبس مندرج در حکم است؛ به عبارت دیگر مقنن طبق این تبصره اعمال مقررات ماده 62 قانون پیش‌گفته را در جرایم درجه دو، سه و چهار به شرطی تجویز کرده است که محکوم، یک ‌چهارم مجازات حبس مندرج در دادنامه را گذرانده باشد./

منبع