فصل چهارم - در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود

از قانون مدنی