شرط مطالبه وجه التزام در تعهدات متقابل

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف نقض اجرای تعهد، موجب استحقاق متعهدله بر مطالبه وجه التزام قراردادی بوده و نیازی به اثبات سایر ارکان خسارت از جمله ورود خسارت و یا رابطه سببیت و تقصیر و غیره نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. ش. به طرفیت آقایان ع. م. و صفات ا... م. به خواسته 1 - تنظیم سند رسمی آپارتمان طبقه دوم ضلع... به مساحت حدود 40 متر و انباری از پلاک ثبتی......... مقوم به 51/000/000 ریال و فراهم نمودن مقدمات انتقال سند 2 - تحویل مبیع 3 - خسارت وجه التزام قرار دادی روزانه 2/000/000 ریال از تاریخ 1392/04/30 الی زمان تقدیم دادخواست 4 - اعاده وضع به حالت سابق و خسارت دادرسی به استناد سند عادی بیع، وکالت نامه و به آن شرح که خواهان ملک فوق را از خوانده ردیف اول خریداری نموده و علی رغم پرداخت قسمت عمده ثمن معامله فروشنده به تعهدات قرار دادی خود عمل ننموده است ضمن آن که با افزایش مساحت ساخت اعیانی باعث کاهش حصر خریدار از عرصه و مشاعات گردید، لذا تقاضای اعاده وضع به حالت سابق را نیز دارد. خواندگان دفاعی به عمل نیاورده اند دادگاه نظر به آن که اولا مستندات ابرازی خواهان مفید تحقق عقد خواهان با خوانده ردیف اول می‌باشد 2 - هر چند خوانده ردیف دوم ذیل سند عادی را به عنوان طرف معامله امضا ننموده و وکالت وی از جانب آقای س. م. مالک وقت ملک بوده که همین اختیار ات را به خوانده ردیف اول تفویض نموده ولی مجموع اوضاع و احوال اماره بر فروش ملک و انتقال مالکیت خواهان است و 3 - نظر به آن که فروشنده ضمانت اجرای عدم تعهدات را پرداخت وجه التزام روزانه دومیلیون ریال قرار داده و علی رغم اطلاع از روز دادرسی دفاعی مبنی بر اجرای تعهدات خود و یا عذر موجهی جهت عدم اجرای آن ارائه ننموده و با عنایت به آن که صرف نقض اجرای تعهد موجب استحقاق متعهدله در مطالبه وجه التزام قرار دادی بوده و نیازی به اثبات سایر ارکان خسارت از جمله ورود خسارت و یا رابطه سببیت و تقصیر و غیره نبوده فلذا دعاوی خواهان را وارد دانسته به استناد مواد 230 338 و 364 قانون مدنی، 198 ، 502 ، 515 ، 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به فراهم نمودن مقدمات تنظیم سند رسمی و سپس انتقال رسمی و تحویل ملک به نام خواهان و محکومیت خوانده اول به پرداخت وجه التزام قرار دادی روزانه دو میلیون ریال از تاریخ 1392/04/30 الی 1393/01/17 و خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و نسبت به خوانده دیگر به جهت عدم احراز تعهد وی به پرداخت وجه التزام نسبت به اعاده وضع به حالت سابق نظر به آن که امکان اعاده وضع به حالت سابق به جهت ساخت و ساز سایر آپارتمان ها فراهم نبوده و خواسته خواهان منافات با حقوق سایر مالکین و دخل و تصرف در اموال آنان را دارد به استناد ماده 197 آن قانون حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رای غیابی بدوا ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه از ناحیه محکوم غائب و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر در دادگاه‌های محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- محاکم عمومی حقوقی تهران

یوسف یعقوبی محمود آبادی

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص واخواهی آقایان ع. م. و ص.الف. م. به طرفیت آقای م. ش. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/05/15 که حکم به محکومیت واخواندگان به انتقال رسمی ملک و تحویل مبیع و محکومیت واخواه اول به وجه التزام قراردادی صادر گردیده و هم چنین دعوی تقابل واخواهان بر تایید فسخ عقد بیع به این شرح که آقای ع. م. ادعا نموده به جهت تخلفات و نقض تعهدات واخوانده به عنوان خریدار و اختیار فسخ عقد منعقده را فسخ نموده ومراتب از طریق اظهارنامه به وی ابلاغ شده است، دادگاه بدوا در خصوص دعوی تقابل نظر به این که فروشنده کلیه خیارات خود را ساقط نموده و در متن قرارداد نیز فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض تعهدات پیش بینی نشده است، لذا به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنی دعوی تایید فسخ را وارد ندانسته و در خصوص واخواهی نیز با عنایت به این که مشارالیه دلیلی بر عدم انطباق رای واخواسته با مقررات قانونی و عقد منعقده اقامه ننموده به استناد منواد 303 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تایید رای واخواسته حکم به بطلان دعوی تقابل صادر و در خصوص واخواه دیگر با عنایت به این که مشارالیه در جلسه رسیدگی اعلام داشته امضا ذیل دادخواست واخواهی منتسب به وی نبوده بلکه توسط واخواه دیگر جعل شده و در این راستا شکایت کیفری علیه وی مطرح ننموده است دادگاه به جهت فراهم نبودن شرایط دادخواست و طرح دعوی به استناد بند 7 ماده 51 قانون فوق قرار رد واخواهی را صادر و اعلام می دارد.

رئیس شعبه --- محاکم عمومی حقوقی تهران

یوسف یعقوبی محمود آبادی

رای دادگاه بدوی

رای اصلاحی

نظر به این که در دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/02 شعبه --- رای از حیث اعلام قابلیت تجدیدنظرخواهی ناقص است لذا به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام می دارد، رای فوق حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.دادن هرگونه رونوشت از رای اصلی بدون رای اصلاحی ممنوع و رای اصلاحی از حیث قابلیت تجدیدنظر تابع رای اصلی است.

رئیس شعبه --- محاکم عمومی حقوقی تهران -یوسف یعقوبی محمود آبادی

رای دادگاه بدوی

رای اصلاحی

نظر به این که در دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/02 شعبه --- رای از حیث اعلام قابلیت تجدیدنظرخواهی ناقص است لذا به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام می دارد، رای فوق حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.دادن هرگونه رونوشت از رای اصلی بدون رای اصلاحی ممنوع و رای اصلاحی از حیث قابلیت تجدیدنظر تابع رای اصلی است.

رئیس شعبه --- محاکم عمومی حقوقی تهران

یوسف یعقوبی محمود آبادی

رای دادگاه بدوی

رای اصلاحی

نظر به این که در دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/02 شعبه --- رای از حیث اعلام قابلیت تجدیدنظرخواهی ناقص است لذا به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام می دارد، رای فوق حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.دادن هرگونه رونوشت از رای اصلی بدون رای اصلاحی ممنوع و رای اصلاحی از حیث قابلیت تجدیدنظر تابع رای اصلی است.

رئیس شعبه --- محاکم عمومی حقوقی تهران

یوسف یعقوبی محمود آبادی

رای دادگاه بدوی

رای اصلاحی

نظر به این که در دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/02 شعبه --- رای از حیث اعلام قابلیت تجدیدنظرخواهی ناقص است لذا به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام می دارد، رای فوق حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.دادن هرگونه رونوشت از رای اصلی بدون رای اصلاحی ممنوع و رای اصلاحی از حیث قابلیت تجدیدنظر تابع رای اصلی است.

رئیس شعبه --- محاکم عمومی حقوقی تهران

یوسف یعقوبی محمود آبادی

رای دادگاه بدوی

رای اصلاحی

نظر به این که در دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/02 شعبه --- رای از حیث اعلام قابلیت تجدیدنظرخواهی ناقص است لذا به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام می دارد، رای فوق حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.دادن هرگونه رونوشت از رای اصلی بدون رای اصلاحی ممنوع و رای اصلاحی از حیث قابلیت تجدیدنظر تابع رای اصلی است.

رئیس شعبه --- محاکم عمومی حقوقی تهران

یوسف یعقوبی محمود آبادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی آقای ع. م. به طرفیت آقای م. ش. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/12/02 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن رد دعوای واخواهی از دادنامه شماره --- - 1393/05/15 که دلالت بر محکومیت مشارالیه به انتقال رسمی ملک مورد اختلاف و تحویل مبلغ وپرداخت وجه التزام قراداد است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ولوایح تقدیمی ونظر به مفاد دادنامه بدوی که حکایت از محکومیت تجدیدنظر خواه به علاوه آقای ص.الف. م. به تنظیم سند رسمی انتقال ومقدمات آن داشته و باعنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی واجد مطلب مهم و موثر به نحوی که اقتضای نقض دادنامه معترض عنه را داشته باشد ،نبوده، فلذا با رد تجدیدنظر خواهی به شرح ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی به تایید رای بدوی اظهارنظر می‌شود رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی

محتوای مرتبط (11 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها