ماده 291 قانون مدنی

ابراء ذمه میت از دین صحیح است.

نشست های قضایی (1 مورد)

برچسب‌ها