کلاهبرداری از طریق غصب عنوان مامور دولت

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: غصب عنوان مامور دولت در کلاهبرداری از جهات مشدده مجازات بوده و بزه مستقل محسوب نمی شود.ملاک تعیین جزای نقدی در ارتکاب کلاهبرداری های متعدد،بالاترین مبلغ اخذ شده توسط کلاهبردار است.مسئولیت شرکا بزه کلاهبرداری در رد مال به نسبت سهم مشارکت آنان است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/08

رای دادگاه

در خصوص اتهام متهمان 1 - ر.الف. س. مجرد باسواد فاقد سابقه کیفری ساکن تهران 2 - ح. ک. دارای ده فقره سابقه محکومیت کیفری، ساکن تهرانَ، هر دو متهم دائر به مشارکت در دو فقره کلاهبرداری از شاکیان 1 - م. ب. به مبلغ دو میلیون و ششصد و شصت هزار ریال 2 - س. س. به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال و غصب عنوان مامور دولت، نظر به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شکایت شاکیان که شاکی س. نسب به ح. ک. اعلام گذشت کرده است، نحوه دستگیری متهمان، اظهارات صریح متهمان در دادسرا و اقرار صریح و دفاعیات بلاوجه آنان در جلسه دادگاه ارتکاب بزه های انتسابی به متهمان محرز و مسلم است و دادگاه با استناد به مواد 125 - 134 - 137 قانون مجازات اسلامی و ماده 555 بخش تعزیرات همان قانون و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری متهم ردیف اول را از جهت مشارکت در دو فقره کلاهبرداری به دو فقره حبس تعزیری هریک به مدت هفت سال و پرداخت و پرداخت دو فقره جزای نقدی یکی به مبلغ دو میلیون و ششصد و شصت هزار ریال و دیگری به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال و رد مال به نسبت سهم مشارکت خود در کلاهبرداری از مبالغ مذکور در حق شاکیان و از جهت غصب عنوان مامور دولت به تحمل دو سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم با توجه به سوابق وی از جهت مشارکت در دو فقره کلاهبرداری به تحمل دو فقره حبس تعزیری هریک به مدت ده سال و شش ماه و پرداخت دو فقره جزای نقدی هریک به مبلغ سه میلیون ریال و رد مال به نسبت سهم متهم در حق شاکی آقای ب. و از جهت غصب عنوان مامور دولت به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی هر دو متهم محکوم می‌نماید و در خصوص رد مال شاکی س. توسط متهم ردیف دوم با توجه به اعلام گذشت شاکی خصوصی دادگاه با تکلیفی مواجه نمی‌باشد. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران- مجید شریف زاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/27

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ح. ک. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- - 95 مورخ 95/4/8 در پرونده کلاسه --- - 95 صادره از شعیه 1161 دادگاه کیفری دو تهران که به موجب ان تجدینظرخواه به اتهام مشارکت در دو فقره کلاهبرداری و غصب عنوان مامور دولت موضوع شکایت اقایان م. ب. و س. س. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به دو فقره ده سال و شش ماه حبس و پرداخت دو فقره جزای نقدی هریک به مبلغ سه میلیون ریال و رد مال نسبت به سهم خویش در حق شاکی اقای ب. و از جهت غصب عنوان مامور دولت به سه سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است ،نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث بزهکاری منطبق با موازین قانونی است و ایرادی که موجب نقض ان باشد، مشهود نیست الا اینکه اولا غصب عنوان مامور دولت در کلاهبرداری از جهات مشده مجازات است و جرم مستقل شمرده نمی شود لهذا این قسمت از دادنامه که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام غصب عنوان به سه سال محکوم شده است مبتنی بر اشتباه است و با حذف آن دادنامه اصلاح می‌گردد ثانیا مجازات مرتکب با وصف دو فقره کلاهبرداری توام با غصب عنوان مامور دولت با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات جرم ارتکابی یعنی دو فقره ده سال حبس است و ده فقره سابقه کیفری محکوم علیه موجب تشدید مجازات نمی شود بنابراین محکومیت مشارالیه به دو فقره ده سال و شش ماه حبس مبتنی بر اشتباه است و با حذف شش ماه این قسمت از دادنامه اصلاح می‌شود ثالثا جزای نقدی تجدیدنظرخواه به 266 هزار تومان و 250 هزار تومان اصلاح می‌شود که در هر حال طبق قسمت اخیر ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد قابل اجراست و در نهایت به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ،دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات مذکورتایید مینماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌صادق جعفری شهنی - علی نقی یوسف وند

منبع
برچسب‌ها