رای شماره 38 مورخ 1383/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 269/82

شاکی:آقای محمد مهدیانی راد

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12و13 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 13 اردیبهشت 1383

شماره دادنامه: 38

مقدمه: الف- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/742 موضوع شکایت آقای محمد مهدیانی راد به طرفیت، شهر جدید، پرند وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته،اخراج از کار و صدور حکم بازگشت به کار با پرداخت کلیه حق و حقوق به شرح دادنامه شماره402 مورخ 4/5/75 حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است.ب- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه78/309 موضوع شکایت آقای محمد مهدیانی راد به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی- شرکت عمران شهر جدید پرند به خواسته احتساب حقوق و مزایای قانونی به شرح دادنامه شماره2017 مورخ 11/12/79 حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه دادنامه های فوق الذکر با توجه به اسناد و مدارک و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده فوق الذکر وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع