مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مرتبط با اموال مصادره ای

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/02
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب مصادره کرده اند، در صورتی که مرتبط با دعوی اصلی باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب (اصل 49 قانون اساسی)است؛ بنابراین رسیدگی به دعوی خلع ید وقلع و قمع بنای احداثی و مطالبه اجرت المثل در صورت طرح مستقل آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

رای خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره --- - 1393/09/19 صادره از شعبه هشتم دادگاه حقوقی زنجان درخصوص دادخواست بنیاد.... زنجان به طرفیت آقای س.الف. غ. به خواسته صدور حکم خلع ید وقلع و قمع بنای احداثی و مطالبه اجرت المثل و خسارات دادرسی مستندا به رای وحدت رویه شماره 581 - 1371/12/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور به شایستگی رسیدگی دادگاه‌های انقلاب اسلامی زنجان قرارعدم صلاحیت صادرکرده است (صفحه 29 ) که پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب (اصل 49 قانون اساسی) شعبه این دادگاه نیز با این استدلال که رای وحدت رویه مذکور ناظر بمواردی است که دعوی مطروحه مرتبط با دعوی اصلی باشد درحالی که دعوی حاضربه صورت مستقل طرح گردیده واز شمول رای مذکورخارج است لذا خود را صالح برسیدگی ندانسته وبصلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرارعدم صلاحیت صادرکرده وپرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشورارسال داشته است که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس ازقرائت گزارش آقای سید عباس بلادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف درصلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص حدوث اختلاف درصلاحیت بین دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زنجان ودادگاه اصل 49 قانون اساسی استان زنجان (دادگاه انقلاب) با دقت در مفاد رای وحدت رویه شماره 581 - 1371/12/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظر به اصل صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری مستندا به ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید نظر دادگاه محترم اصل 49 قانون اساسی استان زنجان بشایستگی رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زنجان حل اختلاف درصلاحیت به عمل می آید.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی - غلامحسین حیدری

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها