دعوی اعسار باوجود توقیف اموال

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی اعسار از پرداخت محکوم به، چنانچه اموالی از مدعی اعسار توسط محکوم له توقیف شده و باید تکلیف آن مشخص شود، محکوم به بطلان است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف.ک. به‌ طرفیت خانم ل.م. با وکالت خانم ف.غ. و آقای ع.ب. به خواسته صدور حکم اعسار از پرداخت صد و پنجاه و شش عدد سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه موضوع دادنامه شماره --- - 1393/05/02 دادگاه با توجه به محتویات پرونده با ملاحظه لوایح تقدیمی طرفین و معرفی اموالی از خواهان که زاید بر مستثنیات دین بوده از سهم‌الارث پدری و اذعان و تصدیق خواهان به وجود آن و سایر قراین و امارات موجوده دادگاه دعوای خواهان را به حق و موجه ندانسته به استناد ماده 1257 قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده 1 قانون اعسار رای به بطلان دعوای خواهان صادر می‌نماید این رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - جهاندار

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ک. به طرفیت خانم ل.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/07/30 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن رای به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعسار از پرداخت دفعی مهریه موضوع دادنامه شماره --- صادر شده است با عنایت به اینکه اموالی از تجدیدنظرخواه توقیف شده توسط تجدیدنظرخوانده و باید تکلیف آن مشخص شود. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می‌شود. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آل حبیب- علیخانی

منبع
برچسب‌ها