ماده 6 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

دانشگاهها می ‌توانند حد نصاب نمره لازم جهت پذیرش در رشته - محلهای خود را به «شورا» پیشنهاد دهند و در صورت تصویب نسبت به پذیرش دانشجو اقدام شود. وظیفه هماهنگی در امر پذیرش برعهده سازمان سنجش آموزش کشور است.