مطالبه نفقه آینده زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/01
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مطالبه نفقه مستمر نسبت به آینده، با توجه به اینکه نفقه فرع بر تمکین زوجه بوده و استمرار تمکین قابل پیش بینی و احراز نیست، محکوم به بطلان است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/07

رای دادگاه

در خصوص دعوی ژ. نیازلو آغمیونی به طرفیت پژمان ح. به خواسته صدور حکم مبنی برمحکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه ازتاریخ 92/5/28 تازمان صدور حکم بااحتساب هزینه دادرسی توجها به رونوشت مصدق نکاح نامه وجودعلقه زوجیت دائم بین طرفین محرزاست در مورد خواسته باعنایت به اینکه باواقع شدن نکاح حقوق وتکالیف زوجین درمقابل یکدیگرقرارمی گیرداز جمله این حقوق پرداخت نفقه زوجه ازسوی زوج است وکیل زوج نیزدرجلسه رسیدگی حاضرگردیده ودلیلی بر پرداخت نفقه زوجه یاعدم استحقاق ایشان ارائه نداده است لذادادگاه نفقه زوجه رابا توجه به نیازهای متعارف ومتناسب باوضعیت ایشان هرماه 2/000/000 ریال تعیین به استناد مواد 1106 و 1107 قانون مدنی ومواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ فوق ازتاریخ 92/5/28 تازمان صدور حکمو پرداخت همین مبلغ ماهیانه به عنوان نفقه مستمر و رداخت حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم می‌نمایدرای صادره حضوری ظرف بیست روزازتاریخ قابل تجدید نظر خواهی میباشد.

دادرس شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان قدسسیدمحمدرضا ولیعهدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/01

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی پ. ح. به طرفیت خانم ژ. نیاز لو آغمیونی نسبت به دادنامه شماره --- - 94/6/7 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرقدس که به موجب آن با پذیرش دعوی تجدید نظرخوانده به خواسته نفقه معوقه حکم به محکومیت تجدید نظرخواه به پرداخت نفقه از تاریخ 92/5/28 تا 94/6/7 از قرار ماهیانه دویست هزار تومان و هم چنین به استمرار نفقه به همین مبلغ در حق تجدید نظرخوانده صادر گردیده است اما اعتراض تجدید نظرخواه نسبت به تادیه نفقه از تاریخ 92/5/28 تا 92/6/7 با توجه به مندرجات پرونده و مستندات رای و استدلال دادگاه و لایحه عتراضی و نیز عدم حضور محکوم علیه در جلسه مورخ 95/2/12 این دادگاه جهت ادای توضیحات و عدم معرفی شهود به منظور اثبات ادعایش مبنی بر پرداخت نفقه معوقه، تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه مذکور تائید می‌شود ولی در مورد محکومیتش مبنی بر پرداخت نفقه نسبت به آینده با توجه به اینکه نفقه فرع بر تمکین زوجه بوده و استمرار تمکینش قابل پیش بینی و احراز نمی‌باشد لذا خواسته خواهان در این قسمت غیر وارد تشخیص و با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آن را نقض و به استاند ماده 197 قانونی مزبور و ماده 1256 قانونی مدنی حکم به بطلان دعوی در این قسمت صادر میگردد.این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار

علیرضا زاهدیان - حسین واعظی

منبع
برچسب‌ها