نظریه مشورتی شماره 7/97/3393 مورخ 1398/02/22

تاریخ نظریه: 1398/02/22
شماره نظریه: 7/97/3393
شماره پرونده: 97-168-3393

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ابلاغ اوراق قضایی باید در محل اقامت متهم صورت پذیرد و ابلاغ اوراق مزبور به نشانی دیگر نظیر ابلاغ در محل اقامت بستگان درجه یک متهم(که وی در آن نشانی اقامت ندارد) صحیح نمی‌باشد و منظور از عبارت «ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نباشد» منصرف از ابلاغ در نشانی است که متهم در آن اقامت ندارد هر چند نشانی بستگان متهم باشد و شامل مواردی نظیر ابلاغ واقعی(حضوری) به متهم در غیر محل اقامت وی میگردد.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)