رای شماره 47 مورخ 1381/02/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 104/80

شاکی: شرکت برق منطقه ای تهران

موضوع: ابطال مصوبه جلسه289 مورخ10/5/1377 شورای عالی تامین اجتماعی

تاریخ رای: یکشنبه 8 اردیبهشت 1381

شماره دادنامه: 47

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است، شورای عالی تامین اجتماعی در دویست و هشتادونهمین جلسه مورخ1377/05/10خود که طی بخشنامه 11036/5000 مورخ 1377/06/03 ابلاغ شده تفسیر مغایری با مقررات حاکم بر روابط کار اتخاذ نموده و سن بازنشستگی را عملاً به 65سال برای مرد و60 سال برای زن افزایش داده و نتیجتاً اختیار کارفرما را برای بازنشستگی کارکنان خود به شرایطی محدود کرده که بیمه شده به شرایط سنی فوق نائل آمده باشد با عنایت به مراتب ابطال مصوبه مورد شکایت را تقاضا می‌نماید.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اعتراض نسبت به مصوبه دویست و هشتادونهمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی مورخ 1377/05/10موضوع بخشنامه شماره 11036/5000 مورخ 1377/06/03 سازمان تامین اجتماعی در خصوص حصر حکم ماده 78 قانون تامین اجتماعی به بند 2 ماده 76 آن قانون قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 310 مورخ 1378/07/23هیات عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده‌ است بنابراین رسیدگی و امعان نظر مجدد به اعتراض نسبت به همان موضوع موردی ندارد و اعتراض شاکی در این زمینه مشمول دادنامه فوق‌الذکر می‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع