قلمروی دعوای تعدیل اجاره بها

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تعدیل اجاره بها از قواعد آمره قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 وتنها ناظر بر عقود اجاره اماکن تجاری است که مشمول این قانون می‌شوند و قابل تسری به عقود اجاره منعقده براساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/17

رای دادگاه

در مورد دعوی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به طرفیت آقای م.ر. الف.الف. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تعدیل اجاره بها مغازه موضوع سند عادی اجاره شماره 94/5/3/33411 مورخه 1380/08/19 راجع به یک واحد آپارتمان تجاری جزء پلاک ثبتی --- بخش ده تهران از مبلغ 800/000 ریال به مبلغ 5/000/000 ریال درماه و مطالبه مابه التفاوت اجاره بهای تعدیل شده از تاریخ تقدیم دادخواست تا صدور حکم با احتساب خسارات دادرسی، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و قطع نظر از عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی و عدم تقدیم لایحه دفاعیه، دادگاه با احراز شرایط تعدیل و با تکیه بر نظریه کارشناس رسمی دادگستری و بدون توجه به اعتراض خواهان به نظریه کارشناس به لحاظ متکی نبودن اعتراض به دلیل، به استناد مواد 4 و 5 قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به تعدیل اجاره بها از مبلغ 800/000 ریال در ماه به مبلغ 2/500/000 ریال در ماه از تاریخ تقدیم دادخواست و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/200/000 ریال مابه التفاوت اجاره بهای تعدیل شده از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1393/11/11 ) لغایت صدور حکم و پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال هزینه کارشناسی و هزینه دادرسی برابر تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می شو د. حکم صادره غیابی و نسبت به مازاد مبلغ تعدیل تا سقف 5/000/000 ریال حکم به رد دعوا صادر می شو د. حکم صادره مبنی بر محکومیت خوانده غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه، قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن حکم در هر دو قسمت ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمد زارع زواردهی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/28

رای دادگاه

در خصوص واخواهی آقای م.ر. الف.الف. به طرفیت سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- صادره از این دادگاه در پرونده کلاسه --- ، نظر به این که واخواه دلیل و مدرکی که بیانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشد ارائه ننموده است. لذا دادگاه به استناد ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد واخواهی، بنا به استدلال و مستندات مذکور در رای واخواسته حکم به تایید دادنامه معترض عنه صادر و اعلام می دارد. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه --- دادگاه عومی حقوقی تهران - رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمد زارع زواردهی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/24

رای دادگاه

تجدیدنظر خواهی آقای م.ر. الف.الف. به طرفیت سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان از دادنامه شماره --- مورخ 94/9/29 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن رای غیابی 362 مبنی بر پذیرش تعدیل اجاره بها ملک تجاری پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به استناد سند اجاره 33411/03/05/94 مورخ 80/8/19 تائید گردیده وارد است زیرا تعدیل اجاره بها از قواعد آمره قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و ناظر به عقود اجاره اماکن تجاری مشمول این قانون می‌باشد و عقد اجاره منعقده بین طرفین از شمول قانون فوق خارج است و تجدیدنظر خوانده نیز دلیلی بر تقدم عقد اجاره به قانون روابط موجر و مستاجر 1376 و شمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 اقامه نداشته لذا دادگاه به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی خواهان اولیه را صادر و اعلام می‌دارد رای حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح

منبع
برچسب‌ها