رای شماره 405 مورخ 1381/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 127/80

شاکی: آقای سیاوش حدیدی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 18 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 13 بهمن 1381

شماره دادنامه: 405

مقدمه: الف) شعبه 18 در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/728 موضوع شکایت آقای محسن حدیدی به طرفیت شهرداری کرمانشاه (شرکت واحد اتوبوسرانی کرمانشاه) به خواسته اعتراض به نحوه تملک پلاک ثبتی شماره 2 فرعی از 54 اصلی بخش 2 کرمانشاه به شرح دادنامه شماره 295 مورخ 1374/03/31 حکم به رد شکایت صادر نموده است.ب) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/398 موضوع شکایت آقای علی اکبر رزاز و غیره به طرفیت، سازمان زمین شهری و اداره کل آموزش و پرورش کرمانشاه به خواسته الزام به پرداخت قیمت عادله روز به شرح دادنامه شماره 1638 مورخ 1377/06/03 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین مقدسی‌فرد معاون قضایی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده2 0 قانون دیوان عدالت اداری در صورت صدور آراء متناقض در موارد مشابه در یک یا چند شعبه دیوان موضوع قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه آراء فوق‌الذکر با عنایت به خصوصیات و محتویات پرونده مربوط انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نمی‌باشد، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده فوق‌الذکر محسوب نمی‌شود و موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در قلمرو ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع