ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن ‌که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

نشست های قضایی (1 مورد)