تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: احراز تمکین زوجه، یکی از شروط تحقق بزه ترک انفاق است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ر. مبنی بر ترک انفاق موضوع شکایت همسرش خانم س. جمیع اوراق و محتویات پرونده موردبررسی قرار گرفت؛ شاکیه در تاریخ 28/11/92 نزد دادیار محترم دادسرا در پاسخ به این که آیا حاضر به تمکین است یا خیر؟ بیان داشته که: جایی برای زندگی وجود ندارد و هم چنین امکان ضرب وجرح مجدد وجود دارد. در پاسخ به همین سوال در دادگاه نیز بیان نموده اگر پزشکی قانونی وضعیت روحی و روانی او را تایید کند و منزل تهیه کند حاضر هست با وی زندگی کند. یکی از شرایط تحقق رکن مادی بزه مذکور تمکین زوجه می‌باشد. با توجه به مراتب فوق وجود این شرط مورد شبهه قرار می‌گیرد، لذا دادگاه با استناد به مواد 120 و 160 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم بر برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - معصومی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 08/06/93 صادرشده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر برائت تجدیدنظرخوانده آقای ر. از اتهام ترک انفاق گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده، نظر به این که بر دادنامه و مبانی استدلال و استنباط دادگاه بدوی در احراز بی گناهی تجدیدنظرخوانده و صدور حکم بر همین مبنا ایراد و اشکالی مترتب نیست و موافق موازین اصدار یافته و این که اعتراض موثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده است دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

نیک نژاد - تیموری

منبع
برچسب‌ها