مرجع صالح جهت احراز خسارت داشتن دکه هایی که در معابر عمومی نصب شده اند

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مرجع صالح جهت احراز خسارت اشخاص نسبت به اقدام شهرداری مبنی بر داشتن دکه هایی که در معابر عمومی نصب شده اند؛ در صلاحیت رسیدگی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می‌باشد و در صورت احراز ورود خسارت، شهرداری براساس رای کمیسیون مکلف به پرداخت خسارت خواهد بود.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1394/02/20

« رای دیوان»;

با عنایت به اینکه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مرجع رسیدگی به اختلاف شهرداری و مودی در باب عوارض بوده در حالی که کمیسیون به موضوعی رسیدگی نموده است که خارج از حدود صلاحیت بوده است بنابر این حکم به نقض رای معترض عنه جهت رسیدگی مجدد در همان کمیسیون صادر و اعلام می‌گردد؛ رای صادره ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

فرحپور

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1395/09/13

«رای دیوان»;

ادعای خسارت اشخاص نسبت به اقدام شهرداری مبنی بر داشتن دکه هایی که در معابر عمومی نصب شده اند به استناد تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری در صلاحیت رسیدگی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می‌باشند؛ در صورت احراز ورود خسارت شهرداری براساس رای کمیسیون یادشده مکلف به پرداخت خسارت خواهد بود. با عنایت به مدارک ارائه شده از جمله پروانه های کسب و کارت عضویت اتحادیه دکه داران تهران و حومه و مدارک مالکیت سابقه نصب دکه قبل از تصویب قانون شهرداری می‌باشند؛ قانونگذار در تبصره یاد شده ورود خسارت را با برداشتن دکه های نصب شده قبل از تصویب قانون را مفروض دانسته است. با عنایت به مراتب یاد شده تجدیدنظرخواهی شهرداری مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از حیث نتیجه حکم که نقض رای کمیسیون ماده 77 (رای معترض عنه) می‌باشد غیر وارد بوده و از آنجائی که کمیسیون صالح به رسیدگی می‌باشد با تصحیح استدلال رای بدوی نتیجتا حکم صادره از شعبه بدوی تایید و ابرام می‌شود. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

عاشوری - مرادی

منبع
برچسب‌ها