درخواست لغو حضانت در صورت وجود توافق بین والدین

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که فرزند مشتر ک خارج از سن حضانت مادر باشد؛ حتی در صورت وجود توافق طرفین بر حضانت مادر در طلاق توافقی؛ درخواست وی مبنی بر لغو حضانت و واگذاری آن به پدر قابل پذیرش است.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم الف. الف. به طرفیت آقای ع. ن. به خواسته لغو حضانت فرزند مشترک با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات طرفین و امعان نظر در مفاد دادنامه طلاق توافقی به شماره 9209972162301763 شعبه --- دادگاه خانواده تهران که بر اساس آن حضانت فرزند به مادرش سپرده شده است نظر به اینکه خواهان با رضایت خویش حق حضانت فرزند را به عهده گرفته و بر اساس همین توافق متارکه صورت گرفته و هیچ گونه دلیل یا مدرکی بر اثبات ادعای خویش ارائه و اقامه نکرده علیهذا دادگاه با غیروارد تشخیص دادن دعوی مطروحه حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در داگاه تجدیدنظر می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران

شریفی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم الف. الف. به طرفیت آقای ع. ن.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/29 شعبه --- دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم بطلان دعوی واگذاری حضانت فرزندمشترک به پدر وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدید نظر خواه رای صادره دادکاه بدوی مطا بق مقررات مربوطه صادر نگردیده است زیرافرزند مشترک خارج از سن حضا نت مادر است و در سن حضانت پدر قرار دارد لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی رای صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد ماده 1169 مدنی حکم به واگذاری حضانت فرزند مشترک به پدر صادر می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشاران

حسین مرادی هرندی - روحانی- محمد باقر غفاری

عناوین و برچسب‌ها