بررسی قرار عدم صلاحیت در خصوص پرونده حاوی بزه درجه هفت یا هشت به همراه بزه درجه یک تا شش

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/24
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

بررسی قرار عدم صلاحیت در خصوص پرونده حاوی بزه درجه هفت یا هشت به همراه بزه درجه یک تا شش

پرسش

اگر در پرونده‌ای بزه درجه هفت یا هشت به همراه بزه دیگری از درجه یک تا شش همراه باشد و محرز شود همه جرائم در حوزه قضائی شیراز به وقوع پیوسته است، آیا دادسرای اصفهان می‌بایست یک قرار عدم صلاحیت صرفاً به دادسرای شیراز صادر نماید و یا باید به تفکیک درجه بزه‌های مذکور، دو قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه و دادسرای شیراز صادر نماید؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان اصفهان استان اصفهان، مورد تایید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/97/315 مورخ 1397/2/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به شرح ذیل‌الذکر موید این استنتاج می‌باشد.
در صورتی که عناوین جزایی متعددی (اعم از مادی یا معنوی) در پرونده مطرح گردد که برخی از آنها از جرائم درجه 7 و 8 باشد که مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، باید مستقیماً در دادگاه مطرح گردد و برخی دیگر از جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آنها باید توسط دادسرا صورت پذیرد، با توجه به لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تامین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد 218 و 313 قانون فوق‌الذکر و با عنایت به اینکه مطابق مواد 22 و 64 و 92 قانون فوق‌الذکر، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم، از وظایف دادسرا می‌باشد و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه تنها در موارد مصرحه نظیر مواد 306، 340 و تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به طور استثنایی از سوی دادگاه صورت می‌پذیرد، بنا به مراتب فوق و عنایت به صدر تبصره یک ماده 81 قانون اخیرالذکر رسیدگی به جرایم مزبور در مرحله تحقیقات مقدماتی، باید به صورت توامان در دادسرا صورت پذیرد و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و ارسال قسمتی از آن (که درجه 7 یا 8 محسوب می‌گردد) برای رسیدگی مستقیم به دادگاه وجود ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به مفاد مواد 22، 26، 89، 92، 117 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم به عهده دادسرا است مگر آنکه در قانون استثنا و تصریح شده باشد و نظر به فرض سوال که صلاحیت محلی جرائم را شیراز دانسته است، صرفاً یک قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای شیراز صادر می‌شود.

نظر اقلیت

حسب صراحت ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 مرجع صالح به رسیدگی به جرائم درجه 7 و 8 دادگاه می‌باشد و با رعایت صلاحیت محلی و مفروضات سوال، می‌بایست دو قرار عدم صلاحیت به تفکیک، به شایستگی دادگاه و دادسرای شیراز صادر شود.

منبع
برچسب‌ها