رای شماره 407 مورخ 1382/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 14/ دی/1382

شماره دادنامه: 407

کلاسه پرونده: 82/759

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت6/82/321 شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، به هنگام صدور دادنامه شماره 876 مورخ 82/9/12 از این شعبه که طی آن با تشخیص اینکه تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت مقرر قانونی صورت گرفته قرار رد دادخواست تجدیدنظری صادر گردیده است. به علت اینکه لایحه ثبت شده به شماره 219 مورخ 82/2/31 در شعبه بدوی 22 دیوان در ردیف واقعی خود ضبط نگردیده بود از نظر اینجانبان پنهان مانده نتیجتاً تاریخ واقعی اعتراض شاکی به دادنامه صادره از شعبه بدوی که براساس لایحه اشاره شده صورت گرفته و برابر با 31/2/82 بوده در نظر گرفته نشده و تاریخ تجدیدنظر خواهی مطابق آنچه که در قسمت فوقانی فرم مخصوص دادخواست مندرج می‌باشد و شماره و تاریخ ثبت آن در دبیرخانه می‌باشد برابر با دوم تیر ماه 82 منظور و محاسبه گردیده و همین امر موجب گردیده که این شعبه به هنگام محاسبه فاصله ابلاغ دادنامه بدوی که 82/2/13 بوده تا تاریخ تسلیم دادخواست تجدیدنظری که 2/4/82 می‌باشد بیشتر از موعد قانونی تلقی نماییم در صورتی که تاریخ تسلیم اعتراض وسیله شاکی (تجدیدنظر خواه) به نحوی که فوقاً اشاره شده برابر با 31/2/82 بوده که از نظر اینجانبان مکتوم مانده است… اینک با اعلام مراتب و پذیرش وقوع اشتباه از ناحیه خود به هنگام صدور دادنامه 876 مورخ 12/9/82 درخواست طرح پرونده را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌نمائیم.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که حسب گزارش مورخ 82/9/19 شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و سوابق امر دادنامه بدوی شماره 111 مورخ 82/1/27 شعبه 22 دیوان عدالت اداری در تاریخ 82/2/13 ابلاغ و تجدیدنظر خواهی طی اولین لایحه وارده به شعبه بدوی تحت شماره 219 در تاریخ 82/2/31 و در مهلت 20 روزه مقرر در قانون صورت پذیرفته است، علیهذا دادنامه قطعی شماره 876 مورخ 82/9/12 صادره از شعبه ششم تجدیدنظر مبنی بر اصدار قرار رد تجدیدنظر خواهی به لحاظ تلقی درخواست خارج از مهلت مقرر منطبق با موازین قانونی نبوده و با اعمال تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض و پرونده به منظور رسیدگی به شعبه سوم تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع