رای شماره 154 مورخ 1383/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 264/83

شاکی:رئیس کل دیوان عدالت اداری

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 21 تیر 1383

شماره دادنامه: 154

مقدمه: الف- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1648 موضوع شکایت آقای محمدرضا بهمنی به طرفیت سازمان تربیت بدنی به خواسته اعتراض به تصمیم خوانده از جهت واگذاری امتیاز و سهام باشگاه استقلال نوین و بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از عملیات اجرایی واگذاری سهام و امتیاز باشگاه استقلال نوین به شرح دادنامه شماره 1375 مورخ 29/5/82 چنین رای صادر نموده است، حسب مدارک ابرازی موجود موضوع واحد جنبه جزایی بوده که اداره تربیت بدنی استان تهران علیرغم صدور مجوز فعالیت ورزشی در باشگاه استقلال نوین که به مدت یک سال از تاریخ 10/9/79 تا 10/9/80 در تاریخ 1/5/80 موافقت با انتقال کلیه سهام و امتیاز باشگاه استقلال نوین به باشگاه عقاب (نهاجا) طی نامه 7/8942/206 مورخ 1/5/80 نموده و از طرفی موضوع مبتنی بر قرارداد مورخ 27/4/80 بین محمدرضا بهمنی و فضل‌الله امینی (مدیر باشگاه عقاب) می‌باشد که به نظر این شعبه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می‌باشد و حسب اعلام شفاهی شاکی پرونده در همین رابطه در مجتمع قضایی کارکنان دولت تشکیل داده و تحت بررسی می‌باشد که می‌تواند از آن طریق دستور موقت نیز درخواست نماید. لذا این شعبه قرار رد درخواست شاکی را در هر دو مورد خواسته صادر می‌نماید. ب-1- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/3477 موضوع شکایت آقای محمدرضا بهمنی به طرفیت سازمان تربیت بدنی - اداره استان تهران به خواسته، اعتراض به عملکرد اداره خوانده در خصوص انتقال جواز باشگاه استقلال نوین موضوع نامه 7/8942/206 مورخ 1/5/80 به شرح دادنامه شماره 2406 مورخ 30/10/82 چنین رای صادر نموده است، حسب محتویات پرونده آقای بهمنی با مجوز غیر قابل انتقال مذکور از مورخ 10/9/79 لغایت10/9/80 حق شرکت در مسابقات باشگاههای تهران با نام تیم استقلال نوین را دارا بوده که به موجب توافقنامه 27/4/80 آن را به مدت 2 سال به اجاره باشگاه عقاب داده است. نظر به اینکه اعتبار جواز آقای بهمنی تا 10/9/80 بوده و انتقال امتیاز مذکور طی نامه شماره 7/8942/206 مورخ 1/5/80 معاون فنی و ورزشی تربیت بدنی استان تهران به موافقت کمیسیون فرعی ماده 5 استان تهران رسیده و امتیاز باشگاه استقلال نوین جهت شرکت در مسابقات باشگاههای تهران بصراحت متن جواز مربوطه غیر قابل انتقال بوده بنابراین چون مفاد نامه 1/5/80 معاون فنی و ورزشی اداره تربیت بدنی تهران مشعر بر جواز انتقال سهام و امتیاز باشگاه استقلال نوین به باشگاه عقاب در مغایرت و تضاد با غیر قابل انتقال بودن جواز مذکور می‌باشد لذا ادعای خواهان در این حد مقرون به صحت بوده و حکم به ورود شکایت و لغو اثر از مفاد نامه 1/5/80 اداره تربیت بدنی استان تهران به شرح مذکور صادر می‌گردد. 2- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1341/82/02 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره تربیت بدنی استان تهران به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 2406 مورخ 30/10/82 صادره از شعبه اول دیوان به شرح دادنامه شماره 60 مورخ 20/1/83 دادنامه بدوی را تایید نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نسبت به شکایت شاکی به طرفیت سازمان تربیت بدنی به خواسته اعتراض به واگذاری امتیاز و سهام باشگاه استقلال نوین به باشگاه عقاب موضوع نامه شماره 7/8942/206 مورخ 1/5/80 قبلاً در پرونده کلاسه 82/1648 رسیدگی به عمل آمده و به شرح دادنامه شماره 1375 مورخ 29/5/82 به لحاظ اینکه رسیدگی به موضوع دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری قرار دارد و در همین مورد پرونده‌ای در مجتمع قضایی کارکنان دولت تشکیل شده، قرار رد شکایت شاکی صادر گردیده و موضوع در این زمینه در دیوان اعتبار امر مختوم را یافته است. بنابراین رسیدگی مجدد و صدور حکم در ماهیت قضییه مختومه مذکور به شرح دادنامه شماره 2406 مورخ 30/10/82 شعبه اول بدوی دیوان که به موجب دادنامه شماره 60 مورخ 20/1/83 شعبه دوم تجدیدنظر در پرونده کلاسه ت1341/82/02 تایید شده و قطعیت یافته، موافقت قانون نبوده و با این کیفیت دادنامه اخیرالذکر کان لم یکن (کلا رای) تلقی می‌شود و در نتیجه بعد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 2 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و موجبی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع