جرایم مواد مخدر در دادگاه بخش

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/03
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

جرایم مواد مخدر در دادگاه بخش

پرسش

اگر در دادگاه بخش در خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر قرار تامین کیفری و آخرین دفاع اخذ شده باشد و سپس پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای شهرستان مربوطه ارسال شود آیا بازپرس که پرونده به وی ارجاع شده مکلف است مجددا تفهیم اتهام و قرار تامین کیفری اخذ نماید؟

نظر هیئت عالی

نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان ساری در نتیجه موجه و مورد تأیید است ولیکن از حیث استدلال باید گفت دادگاه عمومی بخش، اساساً صلاحیت ذاتی در انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به اتهامات مربوط به جرایم مواد مخدر را ندارد و با توجه به مواد 299 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در حدود مذکور در این مواد، صلاحیت رسیدگی و ورود در امور کیفری دارد.

نظر اکثریت

وفق مواد 24 و 78 و وحدت ملاک از ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری اقدامات دادگاه بخش در چارچوب قانون بوده و اگر بازپرس قرار تامین کیفری را مناسب تشخیص دهد و اخذ دفاعیات هم بر اساس آن صحیح بوده و بازپرس مکلف به اخذ دفاع مجدد نمی‌باشد و طبق آن قرار نهایی صادر می‌نماید.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه دادگاه بخش صلاحیت به اخذ دفاعیات به صورت کامل را ندارد فقط می‌تواند در راستای حفظ ادله و تحقیقات اولیه تحقیق نماید و اخذ آخرین دفاع توجیهی ندارد.

منبع
برچسب‌ها