مسئولیت مدیر موسسه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/18
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر طرقبه

موضوع

مسئولیت مدیر موسسه

پرسش

شخص معلول ذهنی که تحویل موسسه شده است توسط سرویس درب منزل تحویل خانواده می‌شود و خانواده مشاهده می‌نمایند که آثار صدمات در بدن وجود دارد مسئولیت ورود صدمات به عهده چه کسی است؟ موسسه یا راننده یا معلول ذهنی دیگری که در سرویس همراه با مصدوم بوده است؟

نظر هیئت عالی

در فرض پرسش بدون انجام تحقیق و بررسی قضایی، نمی‌توان وقوع بزه را منتسب به شخص خاصی نمود و توجه اتهام به اشخاص نیازمند وجود دلیل است و صرف تعهدات قانونی یا قراردادی اشخاص در نگهداری و سرپرستی محجور نظیر مقررات ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 به معنای تعهد اشخاص به نتیجه (مسئولیت محجور) نمی‌باشد.

نظر اکثریت

مسئولیت مدیر عامل مفروض است، اینکه در قرارداد ذکر نشده باشد و در صورتی که سبب اقوی از مدیر موسسه وجود نداشته باشد مدیر عامل موسسه تقصیر و مسئولیت دارد و قابل پیگیری کیفری است مواد 295 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 7 قانون مسئولیت مدنی.

نظر اقلیت

اگر نگهداری و مراقبت در متن قرارداد ذکر نشده باشد مدیر موسسه مسئولیتی ندارد و اگر در قرارداد ذکر شده باشد مسئولیت قراردادی دارد البته مسئولیت مدنی است و جنبه کیفری ندارد و مشمول ماده 7 قانون مسئولیت مدنی می‌گردد.

منبع
برچسب‌ها