نظریه مشورتی شماره 7/1401/997 مورخ 1402/01/19

تاریخ نظریه: 1402/01/19
شماره نظریه: 7/1401/997
شماره پرونده: 1401-139-997 ح

استعلام:

با عنایت به ماده 469 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با لحاظ نظریه مشورتی شماره 7/4361 مورخ 1390/10/10 آن اداره کل، آیا شخص حقوقی به عنوان یکی از طرفین قرارداد پیمانکاری می‌تواند به منظور حل اختلاف سهامدار، مدیر عامل و یا رئیس هیات مدیره شرکت را به عنوان داور منتخب از سوی شخص حقوقی معرفی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه سهامدار شرکت، ذی‌نفع در دعوای بین شرکت و شخص طرف مقابل است، با لحاظ ماده 469 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، با توافق طرفین، انتخاب سهامدار شرکت به عنوان داور فاقد اشکال قانونی است؛ اما از آن‌جا که داور باید شخص ثالث و بی‌طرف باشد، مدیر عامل و یا رئیس هیات مدیره که وظیفه دفاع از حقوق شخص حقوقی را بر‌عهده دارند، نمی‌توانند به عنوان داور منتخب شخص حقوقی انتخاب شوند.

منبع