رای شماره 92 مورخ 1383/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 166/83

شاکی:رئیس شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری

موضوع:نقض رای صادره در پرونده کلاسه 82/2331 شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 17 خرداد 1383

شماره دادنامه: 92

مقدمه:رئیس شعبه یازدهم در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، با عنایت به اینکه به موجب پرونده کلاسه 82/2331 خواسته شاکی احتساب فوق‌العاده شغل بوده که اشتباهاً موضوع خواسته فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور تلقی و منتهی به صدور دادنامه شماره 2681 مورخ 15/11/82 گردیده علیهذا با اعلام وقوع اشتباه در مدلول رای صادره به لحاظ عدم انطباق موضوع در هیات عمومی و در صورت تایید ارجاع به شعبه دیگر را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، احتساب فوق‌العاده شغل براساس مقررات مربوط بوده در حالی که شعبه 11 بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره2681 مورخ 15/11/82 در پرونده کلاسه 82/1331 نسبت به فوق‌العاده خارج از کشور اتخاذ تصمیم نموده و حکم به ورود شکایت او صادر کرده است. بنابراین با عنایت به عدم انطباق مدلول دادنامه فوق‌الذکر با خواسته شاکی و احراز وقوع اشتباه در این زمینه به استناد تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فو‌ق‌الذکر نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایت مطروحه به شعبه دهم بدوی دیوان احاله می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع