رد دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1400/02/28

پیام: خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد، خلاف مواد 47 و 48 قانون ثبت بوده و محکوم به رد است.

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

خانم ک. ل. ل. با وکالت اقای ق. ش. س. در تاریخ 1398/04/23 به طرفیت 1 ع. 2 م. 3 ش. 4 ع. نام خانواده ه. ل. 5 ا. ل. دادخواستی به خواسته اثبات نسب به دادگاه عمومی شهرستان *تقدیم نموده است.که جهت رسیدگی به شعبه *مذکور ارجاع گردیده است.وکیل خواهان در توضیح خواسته اعلام کرده است: مرحوم ن. ا. ل. در تاریخ 1397/02/06 دراندیمشک به رحمت ایزدی پیوسته است. و تنها وارث ان مرحوم یک دختر به نام ک. ل. ل. می‌باشد. که در *متولد و در انجا زندگی می کند اما خواندگان علیرغم اطلاع از این واقعیت با سوی استفاده از عدم حضور مشارالیها در *خود را وارث ان مرحوم معرفی و مبادرت به اخذ گواهی حصر وراثت کرده اند در حالی که طبق قاعده شرعی و قانونی (الاقرب یمنع الابعد) موکله تنها وارث قانونی و شرعی پدر خود یعنی مرحوم ن. ا. ل. می‌باشد. در این خصوص هم بستگان و نزدیکان ان مرحوم شهادت و گواهی داده اند هم اسناد ازدواج مرحوم ن. ا. س. با همسرش یعنی مادر موکله به نام خانم پ. ان الزی موید مدعاست هم گواهی ولادت موکله در دست می‌باشد. از طرفی امکان اعطای نیابت به مراجع مربوطه در اقامتگاه موکله جهت معاینات پزشکی و تشخیص هویت وجود دارد. صدور حکم مبنی بر اثبات نسب خواهان به عنوان دختر مرحوم ن. ا. ل. مورد استدعاست. اقای ع. ل. با تقدیم لایحه ای اعلام کرده است.چون اخطاریه های سایر ورثه به ادرس محل کار وی ابلاغ گردیده و وی دسترسی به انان ندارد. لذا ابلاغیه های صادره مسترد نموده است. دادگاه مشخصات همسر یا همسران و همچنین فرزند ان اقای مرحوم ن. ا. ل. فرزند خ. را از سازمان *استعلام کرده است. اداره مذکور در پاسخ اعلام کرده است.هیچگونه مشخصاتی از همسر و اولاد اقای ن. ا. ل. فرزند خ. به ثبت نرسیده است. وکلای خواندگان ضمن ارائه لایحه ضمن بیان ایرادات شکلی به تعارض تاریخ گواهی ولادت خواهان و گواهی ازدواج مادر وی با اقای ن. ا. ل. اشاره نموده اند. وزارت امور خارجه اصالت اسناد وکالتنامه وکیل خواهان را در جهت رفع ایرادات شکلی تایید کرده است. (برگ 90 ) در جلسه مورخ 1398/10/28 دادگاه اقای م. ف. به عنوان گواه با شرح دوستی و رفاقت صمیمی خود با مرحوم ن. ا. ل. اعلام کرده است.که ان مرحوم مکررا از دختر خود به نام ک. و اینکه او ساکن *است.صحبت کرده و بوی وصیت کرده است.که اموال او را به نام فرزند ش ثبت نمایند. در جلسه مورخ 98/11/29 دادگاه خواهان بدوی خانم ک. همراه وکیل خود جهت معرفی به پزشکی قانونی به منظور آزمایش dna حاضر گردیده است. بدلیل عدم حضور احدی از خواندگان جهت انجام آزمایش dna به دستور دادگاه قبر مرحوم ن. ا. ل. *نمونه برداری جهت انجام آزمایش انجام شده است. (برگ 131 ). وکیل خواندگان به انجام آزمایش اعتراض و اعلام کرده است.اثبات نسب صرفا از طریق قاعده فراش قابل اثبات است. پزشکی قانونی *پس از انجام آزمایش از خانم ک. ل. ل. ونمونه برداشته شده از جسد مرحوم ن. ا. ل. نتیجه را این چنین اعلام کرده است: در بررسی 15 جایگاه ژنتیکی شاخص تعیین هویت (str اتوزومی) از نمونه dna خانم ک. ل. ل. فرزند ن. ا. و مقایسه با پروفایل ژنتیکی به دست امده از نمونه بافت سخت ارسالی از متوفی ن. ا. ل. به شماره 2131 /از/ 98 ٫ 153 الف 98 هیچ ناسازگاری ژنی وجودنداشت. بنابراین با توجه به مجموع آزمایشات انجام شده و محاسبه های اماری صورت پذیرفته رابطه پدر فرزند ی میان بافت سخت ارسالی از متوفی ن. ا. ل. به شماره 2131 /از/ 98 و فرزند دختر منسوب به وی به نام ک. ل. ل. به احتمال 99/9998 درصد تایید میگردد. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- مورخ 1399/04/21 پس از درج مقدمه و شرح مفصلی از سیر رسیدگی باعنایت به مدارک هویتی رسمی خواهان که نام فامیلی متوفی در ان ثبت شده است، اظهارات شهود، ماده 1158 قانون مدنی که طفل متولد در زمان زوجیت را ملحق به شوهر دانسته است، قاعده فقهی الولد للفراش، اصالت صحت فعل مسلم، نتیجه آزمایش ژنتیکی دعوای خواهان را مقرون به صحت و محرز تشخیص داده و به استناد ماده 1158 و 1161 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ضمن احراز رابطه زوجیت والدین خواهان حکم به اثبات نسب خواهان خانم ک. ل. ل. به شماره گذرنامه 587872824 متولد 24 / نوامبر 1971 با پدر خود به نام مرحوم ن. ا. ل. صادر و اعلام نموده است.با تجدیدنظرخواهی وکلای خواندگان نسبت به این دادنامه شعبه *متکفل رسیدگی گردیده است.این شعبه در تاریخ 1399/09/25 با حضور خواهان به همراه وکیل خود واحدی از خواندگان و دو نفر و وکلای خواندگان تشکیل جلسه داده است.و پس از استماع اظهارات طرفین و اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1399/09/29 و به شرح استدلال منعکس در ان ضمن صدور قرار ابطال دادخواست نسبت به احدی از تجدیدنظرخواهان‌ها بدلیل استرداد با رد تجدیدنظر خواهی سایر تجدیدنظرخواهان ها دادنامه بدوی را تایید کرده است، سپس بر اساس فرجام خواهی اقای ا. ل. با وکالت اقای ش. ش. و سایر فرجام خواهان ها با وکالت اقای ع. ا. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع گردیده است. لوایح فرجامی که عمدتا مطالب طرح شده در مراحل قبلی رسیدگی است.در صورت لزوم هنگام شور قرائت خواهد گردید.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ق. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره*فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

فرجامخواهی 1 اقای ا. ل. با وکالت اقای ش. ش. ن. 2 ش. 3 م. 4 م. 5 ع. 6 ع. ه. ل. با وکالت اقای ع. ا. نسبت به دادنامه صادره از شعبه *به شماره صدرالاشاره که حسب مفاد ان با تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *حکم به اثبات نسب فرزند ی خانم ک. ل. ل. نسبت به مرحوم ن. ا. ل. صادر گردیده است.باهیچ یک از شقوق مندرج در ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد. دادنامه فرجامخواسته با توجه به مدارک هویتی رسمی خواهان، شهادت شهود نتیجه آزمایش dna انجام شده توسط پزشکی قانونی استان *و مبانی استدلال منعکس در دادنامه، برابر مقررات قانونی صحیحا صادر گردیده است.وکلای فرجام خواهان‌ها مطلب مستند و مدللی که موجب نقض ان گردد. ابراز ننموده‌اند و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایرادی در ان ملاحظه نمی گردد. بنابراین به استناد مواد 370 و 396 قانون مرقوم ضمن رد فرجامخواهی فرجامخواهان‌ها دادنامه فرجامخواسته را تایید و ابرام می‌نماید./ا 400/3/9

شعبه *

رییس شعبه: ج. ق. مستشار: دکتر ح. ح.

منبع
برچسب‌ها