نظریه مشورتی شماره 7/97/40 مورخ 1397/01/20

تاریخ نظریه: 1397/01/20
شماره نظریه: 7/97/40
شماره پرونده: 96-168/1-2480

استعلام:

منظور قانونگذار در م 287 و م 285 ق آ د ک 92 بیان نموده تحقیقات مقدماتی افراد پانزده تا هجده سال... یا افراد زیر پانزده سال... دقیقا چه سنی است؟ به عنوان مثال فردی که 14 سال و یک ماه دارد پانزده ساله محسوب می‌شود؟ یا فردی که هفده سال و یک ماه دراده 18 ساله محسوب می‌شود؟در ماده 285 که تا 18 سال ذکر شده آیا 18 سال را هم شامل می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اصل 17 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381/9/25 و مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی 1392، منظور از پانزده و هجده سال در ماده 285 و تبصره یک آن و ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، پانزده و هجده سال تمام هجری شمسی است.

منبع